home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa pieca piekarniczego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI PIECA PIEKARNICZEGO

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania i transportu towarów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny pieca, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- pieca podczas pracy pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- ręcznie zakładać i zrzucać pasy pędne, liny i taśmy
- wznawiać pracę pieca bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi
- wytwarzać parę wodną w komorach wypiekowych w sposób inny niż przewidziany instrukcją pieca
- podczas obsługi paleniska dotykać narzędziami końcówek rur i nośnej ścianki paleniska
- czyścić rury grzejne bez użycia właściwego sprzętu ochrony osobistej
- składować w pomieszczeniu paleniskowym sprzętu nie przeznaczonego do obsługi paleniska
- składować sprzęt przeznaczony do obsługi paleniska w sposób utrudniający obsługę pieca
- zastawiać wylotu paleniska żadnymi przedmiotami

NAKAZUJE SIĘ:
- przyłączenie pieca do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi
- pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane łączone, skracane i smarowane po unieruchomieniu przenośnika
- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- przy przyjmowaniu pieczywa z form należy posługiwać się rękawicami ochronnymi
- do oświetlania komór wypiekowych w piecach piekarskich należy używać lamp elektrycznych o napięciu do 24 V
- naparowanie ciasta należy wykonać przy zamkniętych drzwiach paleniska
- przy czyszczeniu kanałów dymowych i zbiorników wodnych (bojlerów) należy posługiwać się przenośnymi schodkami z pomostem

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć piec ( odłączyć zasilanie energią)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- piec, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie odłączony od zasilania
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
- czyszczenie żarówek i kloszy znajdujących się w pomieszczeniach może odbywać się tylko po wyłączeniu prądu
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8