home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

ślusarstwo

ŚLUSARSTWO

UWAGI OGÓLNE
Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:
- ukończył 18 lat - dopuszczalne jest zatrudnienie młodocianego, na warunkach określonych w przepisach - zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w przepisach
- ma ukończoną co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania tego zawodu
- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp
- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany jest w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami, jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

ŚLUSARZ POWINIEN:
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- zdjąć z rąk pierścionki, obrączki i bransolety.
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, narzędzia pracy oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.
- sprawdzić stanowisko robocze (stół, imadło, oświetlenie stanowiskowe itp.)
- zauważone usterki i uchybienia, zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
ŚLUSARZ POWINIEN:
- mocować w imadle obrabiany przedmiot mocno, ale tak aby nie uległ on uszkodzeniu
- używać tylko prawidłowych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych
- wymieniać tarcze szlifierskie w szlifierkach ręcznych, elektrycznych i pneumatycznych tylko na tarcze w dobrym stanie i o właściwych parametrach technicznych (dopuszczalne obroty).
- nie przedłużać klucza innym kluczem lub rurą
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- w razie potrzeby używać okulary ochronne, ochronniki słuchu i ochrony dróg oddechowych
- zabezpieczać przed wypadnięciem szufladę narzędziową w stole
- używać tylko prawidłowo oprawionych i nieuszkodzonych narzędzi jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.
- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń dźwignicowych
- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty, tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania
- przy wykonywaniu prac na wiertarce, szlifierce lub innym urządzeniu mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

CZYNNOŚCI ZABRONIONE
ŚLUSARZOWI ZABRANIA SIĘ:
- trzymać drobne elementy w rękach podczas szlifowania na szlifierce 2-tarczowej
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi
- stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
ŚLUSARZ POWINIEN:
- odkładać obrabiane elementy na wyznaczone miejsca
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

UWAGI KOŃCOWE
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami Na podstawie art. 210 k.p. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 10

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8