Instrukcje BHP

naprawa gazociągu PE średniego ciśnienia przy zastosowaniu dwóch elektromuf

INSTRUKCJA BHP NAPRAWY GAZOCIĄGU PE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PRZY ZASTOSOWANIU DWÓCH ELEKTROMUF

1. Roboty przygotowawcze.

1.1 Zlokalizować miejsce montażu i wykonać wykopy kontrolne.

1.2 Wykonać wykop montażowy oraz dwa wykopy pod montaż zacisków, przy czym:

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ),

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego,

UWAGA: W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z technologią prac ziemnych.

1.3 Ogrodzić i oznakować miejsce pracy za pomocą lin lub barier ochronnych, tablic ostrzegawczych "Uwaga gaz ", "Palenie wzbronione "

1.4 Przygotować stanowiska pod sprzęt:

- Montażowy,

- bhp i p. poż.

- materiały i narzędzia specjalistyczne,

- maszyny i urządzenia,

- elementy do montażu (armatura i kształtki )

UWAGA: W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu należy wykonać obejście "bajpas"

2. Roboty montażowe wstępne.

2.1 Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu (np. siodła, uziemienia, identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsca przecięć gazociągu).

2.2 Wykonać montaż podwójnych zacisków po obu stronach odcinka gazociągu przewidzianego do wycięcia.

2.3 Po obu stronach gniazda montażowego zamontować uziemienie.

2.4 Pomiędzy zaciskami po obu stronach zgrzać elektrosiodła z kolumnami upustowymi.

2.5 Skręcić (do ogranicznika) zaciski w celu odcięcia dopływu gazu.

2.6 Przewiercić (przefrezować ) elektrosiodła.

2.7 Kurki na kolumnach upustowych znajdujące się pomiędzy zaciskami pozostawić w pozycji "otwarte"

3. Roboty montażowe zasadnicze.

3.1 Oczyścić rurę przewodową z gliny i innych zanieczyszczeń. Ewentualnie przemyć wodą.

3.2 Wyciąć prostopadle do osi uszkodzony odcinek rury.

3.3 Usunąć ewentualne zadry, które mogły powstać podczas wycinania.

3.4 Zmierzyć odcinek rury przeznaczony do naprawy. Powierzchnie czołowe na obciętych końcach powinny być prostopadłe do osi rury. Tolerancja długości odcinka rury powinna wynosić 1,5 mm w stosunku do długości wyciętej rury.

3.5 Przeczyścić rurę wewnątrz i na zewnątrz przy pomocy czystego, niewłóknistego papieru, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

3.6 Zmierzyć i zaznaczyć na rurze odpowiednią głębokość wejścia.

3.7 Oskrobać zewnętrzną powierzchnię końcówki rury do zaznaczonego punktu, usuwając utlenioną warstwę. Czynność tę wykonuje się przy użyciu skrobaka. Przetrzeć niewłóknistym papierem zwilżonym etanolem lub acetonem.

WAŻNE: Chronić przygotowane do zgrzewania rury przed zanieczyszczeniem. Nie należy dotykać wewnętrznej strony elektrokształtki jak też oskrobanej już końcówki rury.

UWAGA: Elektrokształtka musi znajdować się w plastykowym opakowaniu (worku ), aż do momentu jej użycia. Podczas jej montażu na rurze, opakowanie to można również użyć jako osłonę w celu utrzymania powierzchni zgrzewania w czystości.

3.8 Usunąć krawędzie blokujące rurę w mufie (jeżeli mufa takie ograniczniki posiada ).

3.9 Nasunąć elektrokształtki (elektromufy ) na wstawiany odcinek rury.

3.10 Przygotowany w pkt. 3.2 odcinek rury wstawić w miejsce naprawy.

3.11 Osadzić elektromufę na końcach rur zgodnie z naniesionymi oznaczeniami. Odchyłka od naniesionych oznaczeń nie może być większa niż 1,5 mm.

3.12 Przed zgrzewaniem rurę i daną kształtkę unieruchomić klamrami mocującymi. Głębokość wejścia rury w kształtkę wykonać wg tabeli lub zgodnie z wymaganiami producenta kształtki. Odległość między klamrami mocującymi powinna być dobrana, jak podano w tabeli lub zgodnie z wymaganiami producenta.Elektrokształtkę umieścić na środku, pomiędzy klamrami mocującymi.

3.13 Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.

3.14 Kable zasilające można odłączyć dopiero po upływie co najmniej 2 min od zakończenia zgrzewania.

3.15 Pozostawić wykonane połączenie rura - elektrokształtka w klamrach mocujących, aż do zakończenia procesu chłodzenia (zgodnie z procesem technologicznym ).

3.16 Powtórzyć czynność od pkt. 3.9 dla drugiego końca wstawianej rury.

3.17 Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne ).

UWAGI:

1. W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy. Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia.

2. Podczas wykonywania zasadniczych prac montażowych zawór upustowy znajdujący się pomiędzy zaciskami musi być ciągle otwarty.

3.18 W celu odpowietrzenia i zagazowania gazociągu należy wykonać odpowiednie czynności kurkami zamontowanymi na kolumnach wydmuchowych. Proces zagazowania zakończyć, jeżeli trzykrotne sprawdzenie upuszczonego gazu nie wykaże większej zawartości tlenu niż w rozprowadzanym gazie.

4. Roboty kontrolne i zakończeniowe.

4.1 Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem

4.2 Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych.

UWAGA:

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu przekracza 2%, należy roboty przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających (nie dotyczy to operacji technologicznych przy zagazowaniu i odpowietrzeniu odcinka gazociągu).

4.3 Zdemontować ogrodzenie i oznakowania miejsca pracy.

4.4 Zasypać wykopy i teren przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Wyposażenie brygady.

a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze:

- zgrzewarka elektrooporowa PE,

- przecinarki do rur PE,

- agregat prądotwórczy

- namiot osło0nowy chroniący gniazdo robocze

- agregat sprężarkowy

- komplet zacisków

- obejmy do mocowania rur i kształtek,

- elementy do montażu (armatura, kształtki ),

- siodła i mufy elektrooporowe oraz odcinek rury,

- skrobaki, środki czyszczące,

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- łopaty, kilofy, urządzenia do zagęszczania gruntu

- środek pianotwórczy, uziemienie,

b) zestaw sprzętu bhp i p. poż.

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych,

- ubrania i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochronne

- okulary i nauszniki ochronne

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze,

- bariery ochronne, taśmy, liny,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy,

Głębokość wprowadzenia rury w elektrokształtkę

Średnica rury Głębokość wprowadzenia

Dn 20 32,0 mm

Dn 32 32,0 mm

Dn 40 36,0 mm

Dn 50 41,0 mm

Dn 63 47,0 mm

Dn 75 65,5 mm

Dn 90 65,5 mm

Dn 110 83,5 mm

Dn 125 80,5 mm

Dn 160 103,0 mm

Dn 180 103,0 mm

Dn 200 110,0 mm

Dn 225 118,5 mm

Odległości między klamrami mocującymi

Średnica wewnętrzna mufy Maksymalna odległość między klamrami mocującymi

Dn 20 76 mm

Dn 32 81 mm

Dn 40 85 mm

Dn 50 96 mm

Dn 63 107 mm

Dn 75 133 mm

Dn 90 159 mm

Dn 110 174 mm

Dn 125 188 mm

Dn 160 235 mm

Dn 180 260 mm

Dn 200 285 mm

Dn 225 315 mm

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1