Instrukcje BHP

naprawa gazociągu PE niskiego ciśnienia za pomocą dwóch elektromuf

INSTRUKCJA BHP NAPRAWY GAZOCIĄGU PE NISKIEGO CIŚNIENIA ZA POMOCĄ DWÓCH ELEKTROMUF

1. Roboty przygotowawcze.

1.1 Wykonać wykop montażowy i dwa niezależne wyjopy w celu założenia balonów odcinających, przy czym stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ), oraz do wyjść zastosować drabiny lub schody w gruncie zgodnie z technologią wykonywania prac ziemnych - instrukcja RZ.

Uwaga: W przypadkach szczególnych dopuszczono wykonywanie jednego wspólnego wykopu.

1.2 zabezpieczyć wykop

- bariery ochronne, liny,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne,

1.3 Element przeznaczony do zabudowy przygotować na warsztacie.

1.4 Rozstawić sprzęt:

- montażowy

- bhp i ochrony p. poż.

- maszyny i urządzenia,

- elementy do montażu (armatura lub kształtki ),

2. Roboty montażowe wstępne.

2.1 Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu odcinka gazociągu.

2.2 Usunięcie za pomocą skrobaka warstwy utlenionej na rurze w miejscu przeznaczonym do montażu odgałęzienia siodłowego.

2.3 Zgrzanie odgałęzienia siodłowego pod balony (po obu stronach).

2.4 Wykonanie przewiertów w odgałęzieniach siodłowych po obu stronach gniazda montażowego.

2.5 Zamontowanie zespołu balonów z układem pomiarowo - upustowym po obu stronach gniazda montażowego (ciśnienie w balonach powinno być równe zalecanemu przez wytwórcę w zależności od średnicy gazociągu ).

UWAGI:

1. Do rurociągu o średnicy Dn 225 do odcinania gazu zamiast balonów można stosować odpowiednie zaciski.

2. W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw należy zastosować obejście typu: "bajpas".

2.6 Zamontować opaski uziemiające.

3. Roboty montażowe zasadnicze.

3.1 Oczyścić rurę przewodową z gliny i innych zanieczyszczeń. Ewentualnie przemyć wodą.

- wyciąć prostopadły do osi odcinek rury,

- usunąć ewentualne zadry, które mogły powstać podczas wycinania,

3.2 Zmierzyć odcinek rury przeznaczony do naprawy. Powierzchnie czołowe na obciętych końcach powinny być prostopadłe do osi rury. Tolerancja długości odcinka rury powinna wynosić 1,5 mm w stosunku do długości wyciętej rury.

3.3 Przeczyścić rurę w wewnątrz i na zewnątrz przy pomocy czystego, niewłóknistego papieru, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia.

3.4 Zmierzyć i zaznaczyć na rurze odpowiednią głębokość wejścia.

3.5 Oskrobać zewnętrzną powierzchnię końcówki rury do zaznaczonego punktu, usuwając utlenioną warstwę. czynność tę wykonuje się przy użyciu skrobaka. Przetrzeć niewłóknistym papierem zwilżonym etanolem lub acetonem.

WAŻNE: Chronić przygotowane do zgrzewania rury przed zanieczyszczeniem. Nie należy dotykać wewnętrznej strony elektrokształtki jak też oskrobanej już końcówki rury.

UWAGA: Elektrokształtka musi znajdować się w plastykowym opakowaniu (worku), aż do momentu jej użycia. Opakowanie to można również użyć jako osłonę w celu utrzymania powierzchni zgrzewania w czystości.

3.6 Usunąć krawędzie blokujące rurę w mufie naprawczej ( jeżeli mufa takie ograniczniki posiada.)

WAŻNE: Należy zachować szczególną ostrożność podczas usuwania krawędzi blokujących, aby nie uszkodzić mufy. Nasadzić elektromufy na gazociąg.

3.7 Po usunięciu krawędzi blokujących, można już bez przeszkód usunąć elektrokształtki (elektromufy) na wstawiany odcinek rury.

3.8 Przygotowany w pkt. 3.2 odcinek rury wstawić w miejsce naprawy.

3.9 Osadzić elektromufę na końcach rur zgodnie z naniesionymi oznaczeniami. Odchyłka od naniesionych oznaczeń nie może być większa niż 1,5 mm.

3.10 Przed zgrzewaniem rurę i kształtkę unieruchomić klamrami mocującymi. Głębokość wejścia rury w kształtkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta kształtki. Odległość między klamrami mocującymi powinna być dobrana zgodnie z wymaganiami producenta. Elektrokształtkę należy umieścić na środku, pomiędzy klamrami mocującymi.

3.11 Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki.

3.12 Kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 min od zakończenia zgrzewania.

3.13 Pozostawić wykonane połączenie rura - elektrokształtka w klamrach mocujących, aż do zakończenia procesu chłodzenia (zgodnie z procesem technologicznym ).

3.14 Te same czynności od pkt. 3.9 powtórzyć dla drugiego końca wstawianej rury.

3.15 Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne ).

UWAGA: W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy. Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia.

3.16 w celu odpowietrzenia i zagazowania gazociągu należy:

- upuścić powietrze z balonów znajdujących się po jednej stronie odcinka gazociągu, wyjąć korek zabezpieczający odgałęzienia siodłowe i wyciągnąć balony poprzez krociec siodła.

- wyjąć korek odgałęzienia siodłowego po drugiej stronie odcinka gazociągu im upuścić gaz

- sprawdzić skuteczność procesu odpowietrzenia gazociągu metodą labolatoryjną lub baniek mydlanych

- upuścić zaciskami powietrze z pozostałych balonów i wyjąć je poprzez krociec siodła

- nałożyć i zgrzać zaślepkę (C-el) na odgałęzieniu elektrosiodła.

4. Roboty kontrolne i zakończeniowe.

4.1 Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem.

4.2 Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych.

UWAGA: W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu przekracza 2%, należy roboty przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających ( nie dotyczy to operacji technologicznych przy zagazowaniu i odpowietrzeniu odcinka gazociągu ).

4.3 Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.

4.4 Zasypać wykopy i terem przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Wyposażenie brygad.

a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze:

- zgrzewarka elektrooporowa PE

- zgrzewarka doczołowa PE

- przecinarki do rur PE

- agregat prądotwórczy

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze,

- przyrząd do nawiercania otworów,

- agregat sprężarkowy,

- komplet balonów lub zacisków,

- sprężarka do napełniania balonów

- obejmy do mocowania rur i kształtek,

- elementy do montażu (armatura, kształtki)

- zaślepki ( nasadki końcowe) C - el siodła elektrooporowe z kroćcem, odcinek rury,

- skrobaki, środki czyszczące, łopaty, kilofy,

- urządzenie do zagęszczania gruntu,

- środek pianotwórczy,

- uziemienie,

b) zestaw sprzętu bhp i p. poż.

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych,

- ubrania i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochronne,

- okulary i nauszniki ochronne,

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze,

- bariery ochronne, taśmy, liny,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy

Głębokość wprowadzenia rury w elektrokształtkę

Średnica rury Głębokość wprowadzenian

Dn 20 32,0,mm

Dn 32 32,0 mm

Dn 40 36,0 mm

Dn 50 41,0 mm

Dn 63 47,0 mm

Dn 75 65,5 mm

Dn 90 65,5 mm

Dn 110 83,5 mm

Dn 125 80,5 mm

Dn 160 103,0 mm

Dn 180 103,0 mm

Dn 200 110,0 mm

Dn 225 118,5 mm

Odległość między klamrami mocującymi

Średnica Wewnętrzna Mufy Maksymalna odległość między klamrami mocującymi

Dn 20 76 mm

Dn 32 81 mm

Dn 40 85 mm

Dn 50 96 mm

Dn 63 107 mm

Dn 75 133 mm

Dn 90 159 mm

Dn 110 174 mm

Dn 125 188 mm

Dn 160 235 mm

Dn 180 260 mm

Dn 200 285 mm

Dn 225 315 mm

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2