home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa betoniarki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI BETONIARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi betoniarki
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny betoniarki i stan instalacji elektrycznej: połączenia przewodów elektrycznych powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących oraz zabezpieczone przed uszkodze- niami mechanicznymi
- betoniarkę ustawić tak, aby nie ulegała przesuwowi w czasie pracy a ramę podwozia od strony przeciwnej koszowi należy przywiązać do wbitych skośnie w ziemię pali

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić betoniarkę i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne narzędzia pracy, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- używać maszyny bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z betoniarki
- wznawiać pracę uszkodzonej betoniarki bez usunięcia uszkodzenia
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- oddalać się od betoniarki będącej w ruchu bez zatrzymania silnika oraz bez uniemożliwienia włączenie do ruchu betoniarki przez osoby trzecie
- dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie betoniarki będącej w ruchu
- odtłuszczanie i oczyszczanie powierzchni lub mechanizmów betoniarki benzyną etylizowaną

NAKAZUJE SIĘ:
- używać tylko sprawnych narzędzi nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, przecinaki itp.
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi a rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać
- napinać, naprawiać, łączyć, skracać i smarować pasy pędne, liny, łańcuchy pędne po unieruchomieniu betoniarki
- przyłączać betoniarkę do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi
- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń
- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania
- używać obowiązujące ochrony osobiste

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć maszyny wyłącznikiem (głównym)
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach betoniarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- betoniarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii betoniarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania , a działanie przekaźnika ochronnego należy sprawdzać ( 1 raz na zmianę)
- skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania betoniarki powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i w odległości nie większej niż 50 m od stanowiska betoniarki
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8