Instrukcje BHP

obsługa betoniarki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI BETONIARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi betoniarki

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- sprawdzić stan techniczny betoniarki i stan instalacji elektrycznej: połączenia przewodów elektrycznych powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących oraz zabezpieczone przed uszkodze- niami mechanicznymi

- betoniarkę ustawić tak, aby nie ulegała przesuwowi w czasie pracy a ramę podwozia od strony przeciwnej koszowi należy przywiązać do wbitych skośnie w ziemię pali

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić betoniarkę i sprawdzić jakość jej działania

- przygotować niezbędne narzędzia pracy, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

- używać maszyny bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z betoniarki

- wznawiać pracę uszkodzonej betoniarki bez usunięcia uszkodzenia

- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)

- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie

- oddalać się od betoniarki będącej w ruchu bez zatrzymania silnika oraz bez uniemożliwienia włączenie do ruchu betoniarki przez osoby trzecie

- dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie betoniarki będącej w ruchu

- odtłuszczanie i oczyszczanie powierzchni lub mechanizmów betoniarki benzyną etylizowaną

NAKAZUJE SIĘ:

- używać tylko sprawnych narzędzi nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, przecinaki itp.

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi a rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać

- napinać, naprawiać, łączyć, skracać i smarować pasy pędne, liny, łańcuchy pędne po unieruchomieniu betoniarki

- przyłączać betoniarkę do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi

- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń

- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania

- używać obowiązujące ochrony osobiste

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- wyłączyć maszyny wyłącznikiem (głównym)

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach betoniarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- betoniarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii betoniarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania , a działanie przekaźnika ochronnego należy sprawdzać ( 1 raz na zmianę)

- skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania betoniarki powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i w odległości nie większej niż 50 m od stanowiska betoniarki

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 7