home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

usuwanie niewielkich nieszczelności na gazociągu PE średniego ciśnienia przy zastosowaniu elektromufy lub elektrosiodła naprawczego

INSTRULCJA BHP USUWANIA NIEWIELKICH NIESZCZELNOŚCI NA GAZOCIĄGU PE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PRZY ZASTOSOWANIU ELEKTROMUFY LUB ELEKTROSIODŁA NAPRAWCZEGO

1. Roboty przygotowawcze.
1.1 Zlokalizowanie miejsca nieszczelności na gazociągu PE i wykonanie wykopów kontrolnych.
1.2 Wykonanie wykopu montażowego oraz dwóch wykopów pod montaż zacisków przy czym:
- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne)
- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego.
UWAGA: W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z technologią prac ziemnych
- instrukcja RZ.
1.3 Zabezpieczenie wykopu:
- bariery ochronne, liny
- tablice ostrzegawcze i informacyjne.
1.4 Wykonanie pomiaru stężenia metanu w wykopie. W przypadku przekroczenia 2% zawartości metanu w powietrzu prace montażowe należy przerwać.
1.5 Odczytanie na odkrytej rurze podstawowych parametrów geometrycznych (średnicy, grubości ).
1.6 Wydanie przez pracownika dozoru technicznego orzeczenia dotyczy sposobu naprawy uszkodzonego gazociągu (czy nieszczelność można usunąć przy pomocy elektromufy dzielonej lub elektrosiodła naprawczego ).
1.7 Zapewnienie łączności ze służbami dyspozytorskimi.
1.8 Przygotowanie elektromufy lub elektrosiodła naprawczego o określonej średnicy (dostosowanej do danego rurociągu ).
1.9 Rozstawienie sprzętu:
- montażowego,
- bhp i ochrony p. poż.
- materiałów i narzędzi specjalistycznych,
- maszyn i urządzeń
- elementów do montażu (armatura lub kształtki )
UWAGA: W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu należy wykonać obejście "bajpas"

2. Roboty montażowe wstępne.
2.1 Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu (np. siodła, uziemienia, identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsc przecięć gazociągu ).
2.2 Wykonać montaż podwójnych zacisków po obu stronach odcinka gazociągu przewidzianego do wycięcia.
2.3 Po obu stronach gniazda montażowego zamontować uziemienie.
2.4 Pomiędzy zaciskami po obu stronach zgrzać elektrosiodła z kolumnami upustowymi.
2.5 Skręcić (do ogranicznika) zaciski w celu odcięcia dopływu gazu.
2.6 Przewiercić (przefrezować ) elektrosiodła.
2.7 Kurki na kolumnach upustowych znajdujące się pomiędzy zaciskami pozostawić w pozycji - "otwarte".

3. Roboty montażowe zasadnicze.
3.1 Oczyścić obszar zgrzewania wokół miejsca nieszczelności, aby usunąć ewentualne zabrudzenia (papier niewłóknisty).
3.2 Przed wyjęciem elektromufy lub elektrosiodła naprawczego z opakowania, należy zaznaczyć miejsce ułożenia kształtki na rurze. Miejsce to należy oskrobać w celu usunięcia warstwy utlenionej. Czynność tę wykonać przy użyciu uniwersalnego skrobaka. Przetrzeć papierem zwilżonym w etanolu lub acetonie.
WAŻNE: Chronić przygotowane do zgrzewani8a rury przed zanieczyszczeniem. Nie należy dotykać wewnętrznej strony elektromufy lub elektrosiodła naprawczego jak też oskrobanej już końcówki rury.
UWAGA: Elektromufa lub elektrosiodło naprawcze musi znajdować się w plastykowym opakowaniu (worku), aż do momentu jej użycia. Podczas jej montażu na rurze plastykowe opakowanie można również użyć jako osłonę w celu utrzymania powierzchni zgrzewania w czystości, a także zabezpieczenia przed tłuszczem znajdującym się na dłoniach.
3.3 Umocować elektromufę lub elektrosiodło na rurze.
3.4 Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją zgrzewarki.
3.5 Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne).
UWAGA: Podczas wykonywania zasadaniczych prac montażowych zawór upustowy znajdujący się pomiędzy zaciskami musi być ciągle otwarty.

4. Roboty zakończeniowe.
4.1 Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.
4.2 Zasypać wykopy (instrukcja RZ)i teren przywrócić do stanu pierwotnego.

UWAGI:
1. Zabrania się stosowania elektromuf lub elektrosiodeł naprawczych o średnicach innych niż gazociąg.
2. W czasie wykonywania pracy pracownicy powinni być wyposażenie w odzież specjalistyczną. Pracownicy wykonujący pracę zasadniczą w wykopie powinni mieć nałożone pasy bezpieczeństwa lub szelki z linkami i być asekurowani przez pracowników będących na zewnątrz wykopu.
3. Technologia usuwania nieszczelności przy pomocy elektromuf lub elektrosiodeł naprawczych może być stosowana jedynie przy małych nieszczelnościach punktowych.

5. Wyposażenie brygady.
a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze.
- zgrzewarka elektrooporowa PE,
- zgrzewarka doczołowa PE,
- przecinarki do rur PE,
- agregat prądotwórczy,
- oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym,
- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze,
- przyrząd do nawiercania otworów,
- agregat sprężarkowy,
- komplet zacisków,
- obejmy do mocowania rur i kształtek,
- elementy do montażu (armatura, kształtki ),
- skrobaki, środki czystości, łopaty, kilofy,
- urządzenie do zagęszczania gruntu,
- środek pianotwórczy,
- uziemienie,
b) zestaw sprzętu bhp i p.poż.
- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych,
- ubrania i kaptury trudnopalne,
- kaski i rękawice ochronne,
- okulary i nauszniki ochronne,
- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,
- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry),
- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze,
- bariery ochronne, taśmy, liny,
- tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- apteczka pierwszej pomocy.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 3

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8