Instrukcje BHP

montaż armatury lub kształtki na czynnym gazociągu PE średniego ciśnienia

INSTRUKCJA BHP MONTAŻU ARMATURY LUB KSZTAŁTKI NA CZYNNYM GAZOCIĄGU PE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

1. Roboty przygotowawcze

1.1 Zlokalizować miejsce montażu i wykonać wykopy kontrolne.

1.2 Miejsce wykopu:

- ogrodzić barierami ochronnymi, linami,

- oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

1.3 Wykonać wykop montażowy oraz dwa wykopy pod montaż zacisków odcinających ( dwa zaciski po każdej stronie miejsca montażu ), przy czym:

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ).

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego.

Uwaga: W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z instrukcją RZ.

1.4 Przygotować stanowiska pod sprzęt:

- montażowy

- bhp i ochrony p. poż.

- materiały i narzędzia specjalistyczne,

- maszyny i urządzenia,

- elementy do montażu ( armatura lub kształtki ).

Uwaga: W przypadku konieczności zachowania ciągłości dostawy gazu dla odbiorcy, należy zastosować obejście awaryjne typu "bajpas "

2. Roboty montażowe wstępne.

2.1 Zwymiarowanie oraz rozrysowanie na powierzchni gazociągu planowanych operacji technologicznych przed wykonaniem montażu danego elementu (np. siodła, uziemienia, identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsc przecięć gazociągu ).

2.2 Wykonać montaż podwójnych zacisków po obu stronach odcinka gazociągu przewidzianego do wycięcia.

2.3 Po obu stronach gniazda montażowego zamontować uziemienie.

2.4 Pomiędzy zaciskami po obu stronach zgrzać elektrosiodła z kolumnami upustowymi.

3. Roboty montażowe zasadnicze.

3.1 Skręcić (do ogranicznika) zaciski w celu dopływu gazu.

3.2 Przewiercić (przefrezować ) elektrosiodła.

3.3 Kurki na kolumnach upustowych znajdujące się pomiędzy zaciskami pozostawić w pozycji - "otwarte".

3.4 Wyciąć odcinek gazociągu, w miejsce którego zostanie zamontowany dany element (kurek, kształtka ).

3.5 Oczyścić (zeskrobać ) końcówki gazociągu oraz elementu przeznaczonego do zabudowy (powierzchniowo i z czoła ).

3.6 Nasadzić elektromufy na gazociąg.

Uwaga: Elektromufy powinny znajdować się w plastikowym opakowaniu aż do momentu ich użycia. Podczas ich montażu na rurę plastikowe opakowanie można również użyć do osłony w celu utrzymania punktu zgrzewania w czystości.

3.7 Wpasować przygotowany element (armaturę lub kształtkę ).

3.8 Nasunąć elektromufę do nakreślonej uprzednio linii.

3.9 Zamontować klamry mocujące elektromufę z gazociągiem w taki sposób, aby uzyskać sztywne mocowanie.

3.10 Nastawić parametry zgrzewania na elektrozgrzewarce zgodnie z danymi znajdującymi się na korpusie elektrokształtki lub dokonać odczytu za pomocą paska kodowego i sprawdzić prawidłowość wyświetlonych na ekranie parametrów.

3.11 Włączyć proces zgrzewania.

3.12 Chłodzić połączenie zgrzewane zgodnie z ustalonym procesem technologicznym.

3.13 Wizualnie ocenić jakość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, uszkodzenia mechaniczne ).

Uwagi:

1) W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy. Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia.

2) Podczas wykonywania zasadniczych prac montażowych zawór upustowy znajdujący się pomiędzy zaciskami musi być ciągle otwarty.

3.14 W celu odpowietrzenia i zagazowania gazociągu należy wykonać odpowiednie czynności kurkami zamontowanymi na kolumnach wydmuchowych. Proces zagazowania zakończyć, jeżeli trzykrotne upuszczanie gazu nie wykaże większej zawartości tlenu niż w rozprowadzanym gazie

4. Roboty kontrolne i zakończeniowe.

4.1 Wykonać wizualną ocenę jakości wszystkich zgrzewów.

4.2 Wykonać centrowanie(kalibrację ) miejsc po zaciskach.

4.3 Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem.

4.4 Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych.

Uwaga: W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu przekracza 2 %, należy roboty przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających. ( Nie dotyczy to operacji technologicznych przy zagazowaniu i odpowietrzeniu odcinka gazociągu ).

4.5 Zdemontować oznakowanie i ogrodzenia miejsca pracy.

4.6 Zasypać wykopy (instrukcja RZ) i teren przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Wyposażenie brygady.

a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze:

- zgrzewarka elektrooporowa PE

- zgrzewarka doczołowa PE

- przecinarki do rur PE

- agregat prądotwórczy

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze

- przyrząd do nawiercania otworów

- agregat sprężarkowy

- komplet zacisków

- obejmy do mocowania rur i kształtek

- elementy do montażu (armatura, kształtki )

- skrobaki, środki czyszczące

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym

- łopaty, kilofy,

- urządzenie do zagęszczania gruntu,

- środek pianotwórczy

- uziemienie

b) sprzęt bhp i p.poż.:

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych

- ubrania i kaptury trudnopalne

- kaski i rękawice ochronne

- okulary i nauszniki ochronne

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki

- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry )

- gaśnice śniegowe, koce gaśnicze,

- bariery ochronne, taśmy, liny

- tablice ostrzegawcze i informacyjne

- apteczka pierwszej pomocy.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1