Instrukcje BHP

montaż armatury lub kształtki na czynnym gazociągu PE niskiego ciśnienia

INSTRUKCJA BHP MONTAŻU ARMATURY LUB KSZTAŁTKI NA CZYNNYM GAZOCIĄGU PE NISKIEGO CIŚNIENIA

1. Roboty przygotowawcze.

1.1 Zlokalizować miejsce montażu i wykonać wykopy kontrolne.

1.2 Miejsce wykopu:

- odgrodzić barierami ochronnymi, linami

- oznaczyć tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

1.3 Wykonać wykop montażowy oraz dwa wykopy pod montaż balonów odcinających, przy czym :

- stanowisko monterskie powinno posiadać dwa niezależne wyjścia (montażowe i ewakuacyjne ),

- wyjścia powinny posiadać drabiny lub schody względnie pochyłe podejście wykonane z gruntu rodzimego,

UWAGA: W przypadkach szczególnych dopuszcza się wykonanie jednego wspólnego wykopu. Wykopy wykonywać zgodnie z instrukcją RZ

1.4 Przygotować stanowiska pod sprzęt:

- montażowy,

- bhp i p.poż

- materiały i narzędzia pomocnicze

- elementy do montażu (armatura, kształtki).

2. Roboty montażowe wstępne.

2.1 Zwymiarować oraz rozrysować na powierzchni gazociągu linie niezbędne do wykonania planowych operacji technologicznych przed montażem danego elementu (np. siodła, uziemienia, identyfikatorów, zacisków, kurków upustowych, miejsc cięć gazociągu ).

2.2 Usunąć za pomocą skrobaka warstwę utlenioną na rurze w miejscu przeznaczonym do montażu siodła elektrooporowego (z kroćcem).

2.3 Zgrzać siodło elektrooporowe (z kroćcem) do montażu balonów (po obu stronach odcinka rury ).

3. Roboty montażowe zasadnicze

3.1 Przewiercić (przefrezować) siodła elektrooporowe.

3.2 Zamontować zespół balonów z układem pomiarowo - upustowym po obu stronach gniazda montażowego (ciśnienie w balonach powinno być równe zalecanemu przez wytwórcę w zależności od średnicy gazociągu ).

UWAGI:

1) W gazociągu o średnicy do max Dn 225 mm do odcinania gazu zamiast balonów można stosować odpowiednie zaciski.

2) W przypadku konieczności zapewnienia ciągłości dostaw gazu należy zastosować obejście typu "bajpas"

3.3 Zamontować opaski uziemiające.

3.4 Wyciąć odcinek gazociągu, w miejsce którego zostanie zamontowany dany element (kurek lub kształtka).

3.5 Oczyścić (zeskrobać) końce gazociągu oraz elementu przeznaczonego do montażu (powierzchniowo i z czoła ).

3.6 Nasadzić elektromufy na gazociąg.

UWAGA: Elektromufy powinny znajdować się w plastykowym opakowaniu aż do momentu ich montażu.

3.7 Wpasować przygotowany element (armaturę, kształtkę).

3.8 Nasunąć elektromufę do nakreślonej uprzednio linii

3.9 Zamontować klamry mocujące elektromufę do gazociągu w celu jej unieruchomienia.

3.10 Nastawić parametry zgrzewania na elektrozgrzewarce zgodnie z danymi znajdującymi się na korpusie elktrokształtki i sprawdzić prawidłowość wyświetlonych na ekranie parametrów.

3.11 Wykonać zgrzew.

3.12 Ocenić prawidłowość zgrzewu (wysokość wypływek kontrolnych, wypływka na obwodzie elementu, brak uszkodzeń mechanicznych ).

UWAGA: W przypadku negatywnej oceny, zgrzew wycinamy i wykonujemy nowy. Ocenę zgrzewu dokonuje pracownik dozoru technicznego posiadający odpowiednie uprawnienia.

3.13 W celu odpowietrzania i zagazowania gazociągu należy:

- upuścić zawartość powietrza z balonów znajdujących się po jednej stronie odcinka gazociągu, wyjąć korek zabezpieczający siodło i wyciągnąć balony poprzez króciec siodła.

- wyjąć korek zabezpieczający siodło po drugiej stronie odcinka gazociągu i upuścić gaz

- sprawdzić skuteczność procesu odpowietrzania gazociągu laboratoryjnie lub roztworem mydlanym

- upuścić zaciskami powietrze z pozostałych balonów i wyjąć je poprzez króciec siodła

- zamknąć korkiem i zgrzać zaślepkę (C-el) na kroćcu siodła elektrooporowego

4. Roboty kontrolne i zakończeniowe

4.1 Ocenić wizualnie prawidłowość wykonania wszystkich zgrzewów

4.2 Wykonać centrowanie (kalibrację ) miejsc po zaciskach w przypadku ich stosowania

4.3 Sprawdzić szczelność i wytrzymałość wszystkich połączeń wodą mydlaną lub testerem.

4.4 Wykonać izolację antykorozyjną na elementach stalowych.

UWAGA: W przypadku zaistnienia sytuacji, w której stężenie metanu przekracza 2%, należy roboty przerwać i przystąpić do czynności zabezpieczających (nie dotyczy to operacji technologicznych przy zagazowaniu i odpowietrzaniu odcinka gazociągu ).

4.5 Zdemontować ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.

4.6 Zasypać wykopy (zgodnie z instrukcją RZ) teren przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Wyposażenie brygady.

a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze:

- zgrzewarka elektrooporowa PE,

- zgrzewarka doczołowa PE

- przecinarki do rur PE,

- agregat prądotwórczy,

- namiot osłonowy chroniący gniazdo robocze,

- przyrząd do nawiercania otworów,

- agregat sprężarkowy,

- komplet balonów lub zacisków

- sprężarka do napełniania balonów

- obejmy do mocowania rur i kształtek,

- elementy do montażu (armatura, kształtki)

- oświetlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym

- uziemienie

b) sprzęt bhp i p.poż.:

- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych

- ubrania i kaptury trudnopalne,

- kaski i rękawice ochronne,

- okulary ochronne,

- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,

- przyrząd do pomiaru stężenia gazu (metanomierz, eksplozymetr ),

- gaśnice śniegowe,

- koce gaśnicze,

- baterie ochronne, taśmy, liny,

- tablice ostrzegawcze i informacyjne,

- apteczka pierwszej pomocy.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 3