home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

odpowietrzenie i zagazowanie odcinka gazociągu PE, niskiego i średniego ciśnienia

INSTRUKCJE BHP ODPOWIETRZENIA I ZAGAZOWANIA ODCINKA GAZOCIĄGU PE, NISKIEGO I ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z niniejszą instrukcją prowadzący roboty zobowiązany jest je przerwać, zabezpieczyć i powiadomić kierownika, celem ustalenia nowych warunków ustalenia robót.

1. Roboty przygotowawcze
1.1 Zapoznać pracowników z dokumentacją techniczną oraz lokalizacją rurociągu w terenia i lokalnymi uwarunkowaniami .
1.2 Ogrodzić teren barierami lub linami i oznakować tablicami ostrzegawczymi miejsce robót oraz ustalić strefę ochronną odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej . W strefie ochronnej nie wolno używać otwartego ognia oraz prowadzić innych prac.
1.3 Ustawić posterunki ostrzegawcze na obrzeżu strefy ochronnej odprowadzenia do atmosfery mieszanki gazowo-powietrznej.
1.4 Przygotować układ wydmuchowy do wyprowadzania gazu na zewnątrz oraz zamontować uziemienie w celu odprowadzania ładunków elektrostatycznych.
1.5 Zamontować punkt pomiaru ciśnienia oraz punkt kontroli odpowietrzania.
1.6 Sprawdzić, czy wszystkie połączenia rozłączne zabudowane na gazociągu (z wyjątkiem punktów oślepiania i odpowietrzania oraz kontroli ciśnienia) są trwale zabezpieczone (zaślepione kroćce, kurki, odwadniacze).
1.7 Ustalić sposób łączności pomiędzy pracownikami znajdującymi się na początku oraz końcu odpowietrzanego i zagazowywanego gazociągu, stanowiskiem kierującego i służbami dyspozytorskimi.

2. Odpowietrzenie i zagazowanie odcinka gazociągu
2.1 Wymontować zaślepkę zgodnie z instrukcją PE!
2.2 Dokonać odpowietrzenia gazociągu poprzez układ wydmuchowy (rura wydmuchowa wystająca co najmniej 3 m ponad poziom terenu lub poziom obsługi ).
2.3 Kontrolować w sposób ciągły proces odpowietrzania i zagazowania gazociągu .
2.4 Zakończyć odpowietrzenie jeżeli trzykrotna analiza wypływającego gazu, zmierzonego przyrządem do pomiaru zawartości tlenu, nie wykazała większej zawartości niż wynika to ze składu rozprowadzanego gazu

UWAGI:
1) W trakcie wykonywania czynności odpowietrzania i zagazowania na gazociągu nie mogą być prowadzone inne prace eksploatacyjne.
2) W przypadku stwierdzenia nieszczelności na zagazowanym gazociągu należy wstrzymać jego napełnianie.
3) Nie należy odpowietrzać lub zagazowywać sieci gazowej podczas wyładowań atmosferycznych.
4) Odpowietrzany odcinek gazociągu powinien być oddzielony od pozostałej części sieci gazowej za pomocą zaślepek.
5) Odpowietrzenie gazociągów niskiego ciśnienia należy prowadzić przy ciśnieniu roboczym.
6) Po odpowietrzeniu gazociągu średniego ciśnienia należy podnieść w nim ciśnienie do ciśnienia roboczego. W pierwszej fazie wartość ciśnienia gazu w rurze powinna być mniejsza od 0,05 MPa . Przyrost ciśnienia nie może przekroczyć 0,05 MPa/min .

3. Odpowietrzenia i zagazowanie przyłącza PE
3.1 Sprawdzić, czy kurek główny jest zamknięty (jeśli nie należy go zamknąć).
3.2 Wykręcić korek przed kurkiem głównym (na trójniku) lub rozkręcić kołnierz
3.3 Wyjąć zaślepkę z połączenia kołnierzowego przyłącza gazowego (zgodnie z instrukcją PE!).
3.4 Przepuścić ilość gazu odpowiadającą trzykrotnej objętości przyłącza gazowego, zdemontować układ wydmuchowy, wkręcić korek lub skręcić kołnierze.
3.5 Zaplombować kurek główny na przyłączu.
3.6 Sprawdzić szczelność połączeń.

4. Wyposażenie brygady.
a) sprzęt, narzędzia i materiały pomocnicze:
- samochód przystosowany do przewozu sprzętu i ludzi wyposażony w środki łączności oraz światła ostrzegawcze
- indywidualne środki łączności
- komplet narzędzi (klucze, młotki, przecinaki, śruby rzymskie, rozporowe, kliny itp.)
- uszczelki elastomerowe oraz klingerytowe
- towot,
- wąż gumowy
- środek pianotwórczy
- uziemienie,
- łopaty, kilofy

b) sprzęt bhp i p.poż
- sprzęt ochrony indywidualnej dróg oddechowych
- ubrania i kaptury trudnopalne,
- kaski i rękawice ochronne
- okulary ochronne
- pasy bezpieczeństwa, linki asekuracyjne, drabinki,
- przyrządy do pomiaru stężenia gazu (metanomierze, eksplozymetry)
- gaśnice śniegowe
- koce gaśnicze
- bariery ochronne, taśmy, liny
- tablice ostrzegawcze i informacyjne
- apteczka pierwszej pomocy

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 3

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8