home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa piły do cięcia asfaltu

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI PIŁY DO CIĘCIA ASFALTU

1. Obsługę piły do cięcia asfaltu mogą wykonywać wyłącznie pracownicy pełnoletni, posiadający aktualne badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na tego typu urządzeniach, aktualne szkolenie BHP, oraz znający instrukcję BHP obsługi oraz DTR maszyny.

2. Pracownik powinien być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą i ochronną.

3. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić:
- stan techniczny urządzenia
- stan techniczny osłon i zabezpieczeń
- stan instalacji elektrycznej oraz zapłonu
- zapas paliwa, wody, oleju silnikowego
- dociąg wszystkich śrub
- stan techniczny tarczy

4. W czasie pracy należy:
- przed każdym rozruchem sprawdzić czy osoby postronne nie znajdują się w obszarze pracy przecinarki
- nie używać substancji ułatwiających rozruch silnika
- koło podporowe musi w procesie cięcia ciągle być oparte o podłoże
- ustawianie głębokości cięcia można wykonywać wyłącznie przy zatrzymanym silniku
- w czasie każdej przerwy – maszyna musi być wyłączona i zabezpieczona przed uruchomieniem przez osoby niepowołane
- nie zatrzymywać silnika z pełnego gazu
- odstawioną maszynę należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed upadkiem lub zsunięciem

5. Po skończonej pracy należy:
- wyłączyć maszynę
- zabezpieczyć maszynę przed uruchomieniem przez osoby niepowołane
Uwaga!
1) Wszelkie naprawy może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis.
2) Wszelkie wypadki należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.
3) Praca na maszynie uszkodzonej jest zabroniona.
4) O wszelkich usterkach należy powiadomić przełożonego.
5) Praca na maszynie pozbawionej osłon jest zabroniona.
6) Pracownik obsługujący maszynę odpowiedzialny jest za jej stan techniczny, wyposażenie i prawidłową eksploatację.

Instrukcja obsługi piły do cięcia asfaltu
1. Do obowiązków pracownika obsługującego piłę do cięcia asfaltu należy:
- znać budowę maszyny
- znać układ i przeznaczenie wszystkich elementów
- znać przepisy i zasady BHP
- znać instrukcję obsługi, instrukcje BHP oraz DTR przecinarki
- stosować odzież roboczą i ochronną

2. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić:
- działanie wszystkich elementów przecinarki
- stan techniczny osłon i zabezpieczeń
- zapas paliwa, oleju silnikowego, wody
- stan techniczny tarczy

3. Cykl pracy
Rozruch
- przed przystąpienie do pracy należy sprawdzić, czy w obszarze pracy nie znajdują się osoby postronne.
- przesunąć dzwignię gazu do przodu, otworzyć kurek paliwa (w zależności od temperatury silnika i otoczenia otworzyć lub zamknąć dzwignię ssania), powoli przesunąć dzwignię rozrusznika do wyczuwalnego oporu, przesunąć linkę rozrusznika do pozycji wyjściowej, a następnie mocno pociągnąć. W przypadku gdyby silnik nie zapalił czynności należy powtórzyć.
Cięcie
- podczas pracy dostarczana woda na tarczę służy do jej chłodzenia, ale przede wszystkim do wiązania pyłu
- stałą głębokość cięcia ustawiamy za pomocą śruby ustawiającej, a jej głębokość odczytujemy ze skali. Maksymalna głębokość cięcia do 120 mm.
- koło podporowe musi w procesie cięci być ciągle oparte o podłoże
- przecinarkę należy prowadzić w zadanym kierunku za pomocą dzwigni
Wyłączenie
- zamknąć kurek wody
- nacisnąć przycisk w celu zatrzymania silnika (nie zatrzymywać silnika z pełnego gazu)
- zamknąć kurek paliwa
- przecinarkę ustawić na płaskim terenie
Uwaga!
1) Głębokość cięcia należy ustawiać przy zatrzymanym silniku.
2) Nawet w czasie krótkotrwałych przerw maszynę należy zatrzymać i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8