home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

wykonanie robót ziemnych (wykopy)

INSTRUKCJA BHP WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH (WYKOPY)

1. Prace przygotowawcze
1.1 Przed rozpoczęciem wykopów należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych przebiegających w strefie robót. Szczególnie ważne jest ustalenie przebiegu kabli energetycznych. Prace w sąsiedztwie kabli wysokiego napięcia należy uzgodnić z Zakładem Energetycznym . Roboty w strefie kabli energetycznych wykonywać z zachowaniem ostrożności. Odkryte w wykopie kable należy zabezpieczyć przez podwieszenie i owinięcie kocem gaśniczym z zastosowaniem dywanika i rękawic dielektrycznych.
UWAGA:
Zastosowanie sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopów dopuszcza się tylko, gdy w wykopie nie występują inne urządzenia podziemne.
1.2 Teren, na którym wykonywane będą wykopy należy ogrodzić, oznakować, wygrodzić zaporami i w razie potrzeby oświetlić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przebieg robót
2.1 Zdjąć nawierzchnię na odległość 1 m od obrysu wykopu.
2.2 Wykonać wykop z odkładem ziemi na odległość min. 0,5 m od skarpy wykopu.
2.3 Zabezpieczyć wykop przed obsunięciem przez wykonanie skarpy o pochyleniu zależnym od kategorii gruntu.
UWAGI:
1. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7 m w ścianie wykopu o nachyleniu max 45 st. Lub stosować drabinki o nachyleniu max 42 st. W wykopie należy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli długość wykopu przekracza 2 m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 2 m
2. Ściany wykopu powinny być zabezpieczone przed obsunięciem się poprzez zastosowanie obudowy lub ukosowania z pochyleniem (klin odłamu gruntu ) zależnym od kategorii gruntu . Dla wykopu o odległości do 4 m zaleca się ukosowanie. Powyżej 4 m głębokości wykopu bezpieczne nachylenie ścian wykopu powinno być określone w dokumentacji projektowej. Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia wykonuje się:
- w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do głębokości 2 m.
- w pozostałych gruntach do głębokości 1 m.
Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 m ponad krawędź wykopu.
3. W odległości mniejszej od 0,5 m od istniejącej instalacji, roboty należy prowadzić ręcznie.
4. Wykopy powinny być wygrodzone barierami o wysokości 1,10 m z poprzeczką na wysokość 0,6 m, w odległości co najmniej 1 m od krawędzi wykopu . Należy umieścić tablicę informacyjną: "Osobom postronnym wstęp wzbroniony", w nocy czerwone swiatło ostrzegawcze.
5. W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych, wykopy należy szczelnie zakryć.
6. Koparki powinny zachować odległość 0,6 m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu.
7. Zabronione jest składowanie urobku i rur:
- w odległości mniejszej niż 1,0 m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziemne.
- w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

3. Roboty zakończeniowe
3.1 Zdjąć ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy.
3.2 Zasypać wykopy oraz uzupełnić nawierzchnię.
UWAGA:
Przy zasypywaniu gazociągu szczególną uwagę należy zwracać na wykonanie odpowiedniej podsypki, obsypki i zasypki rury PE lub armatury.

4. Wyposażenie brygady
a) urządzenia, sprzęt i narzędzia:
- znaki drogowe, za[pory drogowe i stojaki,
- pomosty drewniane dla pieszych, bale drewniane, okrąglaki,
- wypraski stalowe,
- zestawy oświetleniowe,
- tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- poła ręczna lub elektryczna,
- siekiera, młotek,
- młoty spalinowe lub pneumatyczne ,
- łopaty, sztychówki, piaskówki, kilofy, drągi stalowe,
- drabina, ubijak mechaniczny,
- samochód sieciowy,
b) sprzęt bhp i p. poż.
- okulary ochronne,
- szelki bezpieczeństwa z linkami, przy wykopach o głębokości powyżej 1,2 m,
- rękawice ochronne drelichowe,
- nauszniki ochronne,
- dywaniki i rękawice dielektryczne (przy podwieszaniu kabla),
- kamizelka ostrzegawcza pomarańczowa lub inna odzież wyposażona w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej,
- apteczka pierwszej pomocy.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8