home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa malarni proszkowej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI MALARNI PROSZKOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować wieszaki, urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi malarni proszkowej, tabliczką znamionową
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- włączyć urządzenie, włączyć wentylację, odkręcić zawory i wyregulować ciśnienie powietrza
- sprawdzić: stan techniczny malarni proszkowej, czy jest możliwy swobodny ruch pionowy pistoletu, oświetlenie stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- włączyć oświetlenie, pompę wodną, przenośnik, pompę dozującą, napęd posuwisto zwrotny, ustalić natężenie przepływu lakieru, włączyć zawór powietrza rozpylającego, elektryzowania powietrza, automatycznego natrysku i sprawdzić jakość ich działania
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- dotykać zbiornika z farbą i zaworu farby jeśli farby charakteryzują się niskim oporem elektrycznym
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- używać malarni proszkowej bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- zdejmować osłony i zabezpieczenia
- wznawiać pracę uszkodzonej malarni proszkowej bez usunięcia uszkodzenia
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, naprawiać, czyścić, smarować
- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- palić tytoń i używać otwartego ognia

NAKAZUJE SIĘ:
- w odległości 3 m od pistoletu nie mogą znajdować się żadne izolowane przedmioty
- upewnić się, że między wieszakiem a malowanymi przedmiotami jest dobre połączenie elektryczne
- do przenoszenia rozpuszczalników stosować pojemników z pokrywą przewodzącą elektryczność
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do malowania lub pomalowanych
- przyłączać malarnię proszkową do źródła energii tak, aby nie stanowiło to zagrożenia dla obsługi
- używać obowiązujące ochrony osobiste

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- używać obuwie przewodzące elektryczność (lub spód skórzany)
- wyłączyć malarni proszkowej wyłącznikiem (głównym)
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego
- o wadach i / lub uszkodzeniach malarni proszkowej należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- malarnie proszkowe, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii malarni proszkowej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 3

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8