Instrukcje BHP

instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni i malarni

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA DLA LAKIERNI I MALARNI

A. W LAKIERNI ZABRANIA SIĘ:

- Palenia tytoniu w pomieszczeniu lakierni, używania ognia otwartego, grzałek, grzejników itp. urządzeń grzewczych.

- Przechowywania zbędnych materiałów i przedmiotów nie związanych z pracami lakierniczymi.

- Stosowania wszelkiego rodzaju narzędzi powodujących jakiekolwiek zaiskrzenie oraz używania do transportu wewnętrznego wózków akumulatorowych i innych powodujących iskrzenie.

- Pracownikom dokonywania jakichkolwiek napraw narzędzi i urządzeń elektrycznych, gazowych, sprężonego powietrza oraz wentylacyjnych.

- Używania do prac lakierniczych aparatów natryskowych i zbiorników ciśnieniowych nie uziemionych.

- Prania odzieży oraz innych przedmiotów w płynach łatwopalnych.

- Magazynowania wyrobów lakierniczych w lakierniach w ilościach przekraczających zapotrzebowanie jednej zmiany.

- Przechowywania pustych naczyń po wyrobach lakierniczych.

- Pozostawiania luzem w lakierni szmat, czyściwa oraz suszenia ubrań i odzieży roboczej.

- Używania do prac lakierniczych sprężonego gazu palnego i tlenu.

- Suszenia przedmiotów lakierniczych przy użyciu ognia otwartego.

- Urządzania stanowisk malowania i suszenia bliżej niż 15 m przy osłoniętym z 3-ch stron źródle ognia oraz 30 m przy nieosłoniętym źródle ognia.

- Dokonywania nakładania powłok lakierniczych poza malarnią.

- Tarasowania dróg ewakuacyjnych i transportowych oraz dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego.

- Gromadzenia przedmiotów do malowania i po wysuszeniu w malarni.

- Przebywania w malarni osób postronnych.

B. W CELU ZMNIEJSZENIA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO NALEŻY:

- Na widocznym miejscu umieścić tablicę ostrzegawczą "Palenie zabronione, nie zbliżać się z ogniem otwartym"

- Utrzymywać na bieżąco wzorowy ład i porządek.

- Czyściwo i szmaty przechowywać w szczelnie zamkniętych metalowych pojemnikach zlokalizowanych na zewnątrz lakierni.

- Czyściwo zużyte przechowywać oddzielnie i co najmniej raz na dzień usuwać na miejsce do tego celu przystosowane.

- Puste naczynia po wyrobach lakierniczych przechowywać poza terenem lakierni w miejscu do tego celu przeznaczonym.

- Wypalania krat, zawieszek zabezpieczeń dokonywać w miejscu do tego celu przewidzianym.

- Używać tylko wyposażenia przewidzianego procesem technologicznym.

- Po zakończeniu zmiany roboczej dokładnie posprzątać wszystkie stanowiska robocze, przejścia i pomieszczenia usuwając do odpowiednich składowisk czy magazynów wszelkie materiały palne lub zbędne w danym miejscu (gotowa produkcja, opakowania, pomoce warsztatowe).

- Czuwanie nad przestrzeganiem wyłączenia z pod napięcia urządzeń elektrycznych, oraz zaworów odcinających sprężone powietrze oraz wodę.

- Usuwanie na bieżąco wszelkiego rodzaju farb, lakierów i rozpuszczalników.

- Instalacja elektryczna oświetleniowa, odgromowa i wentylacyjna powinna być sprawna i zgodna z obowiązującymi przepisami. 0 wszystkich zauważonych usterkach należy zgłaszać nadzorowi.

- Na drzwiach wejściowych należy umieścić napis informujący o miejscu przechowywania kluczy.

- Systematyczne przeszkolenie nowoprzyjętych pracowników.

- Oczyszczanie kabin natryskowych, przewodów wentylacyjnych oraz innych urządzeń i miejsc narażonych na osadzenie się cząstek wyrobów lakierowanych, powinno odbywać się co najmniej raz na dwa tygodnie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i przy użyciu narzędzi nie powodujących iskrzenia.

C. W WYPADKU POWSTANIA POŻARU NALEŻY:

- Przystąpić do gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym jak: stałe urządzenia gaśnicze na CO2, gaśnice śniegowe, pianowe, koce azbestowe itp.

- Jednocześnie spowodować zaalarmowanie Straży Pożarnej-telefon 998

Winni nieprzestrzegania niniejszej instrukcji będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej, na mocy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. (Dz. U. Nr. 81 poz.351)

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 5