home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa heblarki grubościówki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI HEBLARKI GRUBOŚĆIÓWKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi heblarki
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycz.
- próbnie uruchomić heblarkę na biegu luzem i sprawdzić jakość jej działania, równomierność pracy, skuteczność wyciągu wiórów, działanie mechanizmu posuwu
- sprawdzić mocowanie i ustawienie noży oraz wyważenie wałów
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- heblarek będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- heblarek będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- wznawiać pracę maszyny bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z heblarki, w szczególności osłony wałów nożowych
- używać maszynę bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- obsługiwać heblarkę bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- usuwać wióry i ścinki z obrabiarek i urządzeń pozostających w ruchu
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- palić tytoń i posługiwać się otwartym ogniem
- wymieniać noże bez wyłączonego silnika
- usuwać wióry w czasie ruchu maszyny
- obrabiać drewno bez sprawdzenia, czy nie ma w nim elementów metalowych
- sprawdzać dłonią gładkość powierzchni obrabianego elementu lub dokonywać pomiarów podczas ruchu obrabiarki
- obsługiwać heblarkę w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi
- trzymać obrabiany materiał w dłoniach

NAKAZUJE SIĘ:
- sukcesywnie usuwać odpady
- napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu maszyny
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podpórki zapewniające stabilność materiału
- zapoznać się z instrukcją obsługi heblarki
- sukcesywnie usuwać odpady - wióry i trociny z heblarki usuwać przy pomocy zmiotki, po wyłączeniu obrabiarki
- przesuwać materiał równomiernie, nie wywierając zbyt dużego nacisku zajmując pozycję z boku materiału
- w razie potrzeby używać okulary ochronne, ochronniki słuchu i ochrony dróg oddechowych
- wycofać z użytkowania heblarkę oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jej uruchomienie: niesprawną, uszkodzoną lub pozostającą w naprawie
- wymieniać narzędzia tnące po uprzednim wyłączeniu napędu i unieruchomieniu wrzecion
- podczas obsługi strugarek grubiarek o jednolitych walcach posuwowych obrabiany materiał powinien być podawany pojedynczo

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć heblarkę wyłącznikiem (głównym), uporządkować stanowisko pracy, oczyścić elementy robocze z wszelkich zanieczyszczeń, odłożyć przygotowane do obróbki i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego
- o wadach i / lub uszkodzeniach heblarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- heblarka, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana, odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana: tablica ostrzegawcza "Uwaga naprawa - nie uruchamiać",
- w razie awarii heblarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- heblarki podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania, co najmniej raz na dwa lata lub po każdej naprawie, malowaniu i zmianie miejsca zainstalowania obrabiarek stacjonarnych
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 6

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8