Instrukcje BHP

obsługa frezarki dolnowrzecionowej do drewna

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI FREZARKI DOLNOWRZECIONOWEJ DO DREWNA

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego

- sprawdzić stan techniczny frezarki, a przede wszystkim, czy osłony i zabezpieczenia są sprawne, czy narzędzia skrawające (frezy) są zamocowane prawidłowo na wrzecionie lub we wrzecienniku, czy w instalacji elektrycznej i oświetleniowej nie ma widocznych uszkodzeń

- uruchomić frezarkę na biegu jałowym i sprawdzić prawidłowość jej działania, a zwłaszcza należy sprawdzić stan wyłączników oraz stan oświetlenia stanowiskowego (napięcie wyłącznie 24 V)

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie

- smarować, konserwować i naprawiać frezarkę będącą w ruchu

- ręcznie zakładać i zrzucać pasy pędne, liny i taśmy

- wznawiać pracę maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia

- pracować z zdjętymi lub otwartymi osłonami lub zdejmować otwieraną górną część (nie może ona być odejmowana)

- dokonywać pomiarów lub sprawdzać ręką gładkość w czasie ruchu frezarki

- hamować wrzeciono obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów

- usuwać bezpośrednio ręką wióry lub usuwać ze stołu odpady i trociny w czasie pracy obrabiarki

- naprawiać samodzielnie frezarkę

- układać w trakcie obróbki na stole frezarki narzędzia, sprzęt, przyrządy pomiarowe itp.

- pozostawiać włączoną frezarkę bez nadzoru, opuszczać stanowisko pracy bez zgody przełożonego, dopuszczać do obsługi frezarki inne osoby bez zgody przełożonego

- frezować drewno (z rozbiórki), w którym mogą być gwoździe, śruby, odłamki itp.

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

- zmniejszać wewnętrzną średnicę osłony poniżej 3 mm od największej średnicy narzędzia przewidzianego do stosowania na danej frezarce

NAKAZUJE SIĘ:

- używać obowiązujące ochrony osobiste - w czasie frezowania stosować w razie silnego pylenia - okulary ochronne i półmaski przeciwpyłowe oraz w miarę potrzeb ochronniki słuchu (słuchawki lub zatyczki)

- sukcesywnie usuwać odpady - wióry usuwać przy unieruchomionej frezarce tylko zmiotką

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- przy .podsuwaniu materiału, zachować szczególną ostrożność korzystając z urządzenia dociskowego i ochronnego zapewniającego płynny i bezpieczny przesuw przedmiotu obrabianego i zabezpieczające obsługującego przed okaleczeniem przez pracującą część narzędzia

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, obserwować stale proces obróbki, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

- stosować narzędzia skrawające (frezy) tylko w dobrym stanie i prawidłwo zaostrzone

- mocować w sposób pewny narzędzia we wrzecionie lub we wrzecienniku

- zakładać i mocować narzędzia w rękawicach roboczych

- śruby dociskowe narzędzia i docisków śrubowych dociskać ręcznie bez przedłużania klucza.

- narzędzia wymieniać tylko po zatrzymaniu frezarki

- obróbkę rozpoczynać od uruchomienia wrzeciona, a następnie (ewentualnie) posuwu stołu- na osłonie powinna być umieszczona strzałka wskazująca kierunek obrotów wrzeciona

- przy stosowaniu posuwu ręcznego materiał przesuwać równomiernie

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, oczyścić stół frezarski z odpadów i wiórów

- wyłączyć frezarkę wyłącznikiem (głównym)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2