home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa frezarki dolnowrzecionowej do drewna

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI FREZARKI DOLNOWRZECIONOWEJ DO DREWNA

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
- sprawdzić stan techniczny frezarki, a przede wszystkim, czy osłony i zabezpieczenia są sprawne, czy narzędzia skrawające (frezy) są zamocowane prawidłowo na wrzecionie lub we wrzecienniku, czy w instalacji elektrycznej i oświetleniowej nie ma widocznych uszkodzeń
- uruchomić frezarkę na biegu jałowym i sprawdzić prawidłowość jej działania, a zwłaszcza należy sprawdzić stan wyłączników oraz stan oświetlenia stanowiskowego (napięcie wyłącznie 24 V)
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- smarować, konserwować i naprawiać frezarkę będącą w ruchu
- ręcznie zakładać i zrzucać pasy pędne, liny i taśmy
- wznawiać pracę maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia
- pracować z zdjętymi lub otwartymi osłonami lub zdejmować otwieraną górną część (nie może ona być odejmowana)
- dokonywać pomiarów lub sprawdzać ręką gładkość w czasie ruchu frezarki
- hamować wrzeciono obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów
- usuwać bezpośrednio ręką wióry lub usuwać ze stołu odpady i trociny w czasie pracy obrabiarki
- naprawiać samodzielnie frezarkę
- układać w trakcie obróbki na stole frezarki narzędzia, sprzęt, przyrządy pomiarowe itp.
- pozostawiać włączoną frezarkę bez nadzoru, opuszczać stanowisko pracy bez zgody przełożonego, dopuszczać do obsługi frezarki inne osoby bez zgody przełożonego
- frezować drewno (z rozbiórki), w którym mogą być gwoździe, śruby, odłamki itp.
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
- zmniejszać wewnętrzną średnicę osłony poniżej 3 mm od największej średnicy narzędzia przewidzianego do stosowania na danej frezarce

NAKAZUJE SIĘ:
- używać obowiązujące ochrony osobiste - w czasie frezowania stosować w razie silnego pylenia - okulary ochronne i półmaski przeciwpyłowe oraz w miarę potrzeb ochronniki słuchu (słuchawki lub zatyczki)
- sukcesywnie usuwać odpady - wióry usuwać przy unieruchomionej frezarce tylko zmiotką
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- przy .podsuwaniu materiału, zachować szczególną ostrożność korzystając z urządzenia dociskowego i ochronnego zapewniającego płynny i bezpieczny przesuw przedmiotu obrabianego i zabezpieczające obsługującego przed okaleczeniem przez pracującą część narzędzia
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, obserwować stale proces obróbki, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
- stosować narzędzia skrawające (frezy) tylko w dobrym stanie i prawidłwo zaostrzone
- mocować w sposób pewny narzędzia we wrzecionie lub we wrzecienniku
- zakładać i mocować narzędzia w rękawicach roboczych
- śruby dociskowe narzędzia i docisków śrubowych dociskać ręcznie bez przedłużania klucza.
- narzędzia wymieniać tylko po zatrzymaniu frezarki
- obróbkę rozpoczynać od uruchomienia wrzeciona, a następnie (ewentualnie) posuwu stołu- na osłonie powinna być umieszczona strzałka wskazująca kierunek obrotów wrzeciona
- przy stosowaniu posuwu ręcznego materiał przesuwać równomiernie

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, oczyścić stół frezarski z odpadów i wiórów
- wyłączyć frezarkę wyłącznikiem (głównym)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 4

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8