home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa montażownicy opon

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI MONTAŻOWNICY

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- zapoznać się z instrukcją obsługi montażownicy opon
- sprawdzić stan techniczny montażownicy , oświetlenia stanowiska, i stan instalacji elektrycznej, przesmarować rolkę w główce montażowej i powierzchnie ślizgowe sań mocujących
- ustawić ciśnienie robocze, sprawdzić olejacz
- próbnie uruchomić montażownicę i sprawdzić jakość jej działania, sprawdzić kierunek obrotów, uruchamiając kolejno pedały sprawdzić działanie poszczególnych funkcji
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY WIERTARKĘ POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE,
CZY JEJ URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- założyć okulary ochronne i rękawice ochronne
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, szczotki, oraz konieczne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z montażownicy
- naprawiać, czyścić i smarować montażownicę będącą w ruchu
- pozostawiać montażownicę będącą w ruchu bez obsługi lub nadzoru
- samodzielnie zmieniać biegunowość we wtyczce sieciowej lub wymieniać bezpieczniki w montażownicy
- czyścić montażownicę urządzeniami wysokociśnieniowymi
- dopuścić do przebywania osób nieupoważnionych w pobliżu montażownicy podczas jej pracy
- używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi

NAKAZUJE SIĘ:
- łopatę wyciskową ustawić w takiej odległości od felgi, aby nie doznała uszkodzenia podczas wyciskania, zachować przy tym szczególną ostrożność
- zamocować koło w uchwycie, przy zaciskaniu oddalić ręce od koła
- przed montażem posmarować brzegi opony płynem montażowym, zachować ostrożność przy uruchomieniu obrotu stołu - cofnąć ręce
- prawidłowo zamocować końcówki ze sprężonym powietrzem, napompować koło
- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: łyżki montażowe, młotki, pilniki, przecinaki itp.
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odłożyć montowane elementy na swoje miejsca, wyłączyć przez odłączenie wyłącznikiem głównym, oczyścić zewnętrzne części, usunąć brud z talerza obrotowego
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach montażownicy należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- montażownica, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana, odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
- systematycznie należy dokonywać pielęgnacji montażownicy oraz sprawdzać poziom oleju w przekładni (co 3 miesiące)

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 3

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8