Instrukcje BHP

kierowca pojazdu samochodowego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA KIEROWCY POJAZDU SAMOCHODOWEGO

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat

- uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przed uruchomieniem pojazdu należy dokonać oględzin:

- kół samochodu z uwzględnieniem stanu opon i śrub mocujących koła

- kompletności oświetlenia-stłuczenia lamp itp.

- sprawdzenia wycieków substancji które świadczyłyby o niesprawności układów hamulcowego i kierowniczego lub nieszczelności układu smarującego

- kompletności i stanu wycieraczek

- stanu zaczepu

- podwozia samochodu pod kątem możliwości zwisania uszkodzonych lub oberwanych elementów lub instalacji elektrycznej

- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

- próbnie uruchomić samochód i sprawdzić jakość działania urządzeń

- sprawdzić czy są narzędzia niezbędne do bezpiecznej obsługi pojazdu

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

- przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi)

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY POJAZD POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- podpierać pojazdu na prowizorycznych podstawkach,

- wykonywać napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczo-nymi przed samoczynnym opadnięciem zespołami

- pozostawiać pojazdu na pochyłościach terenu bez za-bezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się

- zaczepiać lin, łańcuchów lub haków holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nie przewidzianych do tego celu

- sprawdzać poziom cieczy chłodzącej w układzie chło-dzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku

- pozostawiać uruchomionego pojazdu bez dozoru

- uruchamiać pojazd w pomieszczeniach zamkniętych, nie wyposażonych w system odprowadzania spalin na zewnątrz

- używać sprzętu w pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu

- nierównomierne rozmieszczać ładunek lub przekraczać ładowności pojazdu

- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień

NAKAZUJE SIĘ:

- szczególną ostrożność zachować podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową

- w czasie jazdy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej jazdy

- zachowywać prawidłową pozycję ciała podczas jazdy

- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń dźwignicowych

- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania

- przy wykonywaniu prac z urządzeniem mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach pojazdu należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie za-grożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1