home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

kierowca pojazdu samochodowego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA KIEROWCY POJAZDU SAMOCHODOWEGO

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat
- uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przed uruchomieniem pojazdu należy dokonać oględzin:
- kół samochodu z uwzględnieniem stanu opon i śrub mocujących koła
- kompletności oświetlenia-stłuczenia lamp itp.
- sprawdzenia wycieków substancji które świadczyłyby o niesprawności układów hamulcowego i kierowniczego lub nieszczelności układu smarującego
- kompletności i stanu wycieraczek
- stanu zaczepu
- podwozia samochodu pod kątem możliwości zwisania uszkodzonych lub oberwanych elementów lub instalacji elektrycznej
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- próbnie uruchomić samochód i sprawdzić jakość działania urządzeń
- sprawdzić czy są narzędzia niezbędne do bezpiecznej obsługi pojazdu
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
- przy obsłudze pojazdu należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcjach obsługi)

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY POJAZD POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- podpierać pojazdu na prowizorycznych podstawkach,
- wykonywać napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczo-nymi przed samoczynnym opadnięciem zespołami
- pozostawiać pojazdu na pochyłościach terenu bez za-bezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się
- zaczepiać lin, łańcuchów lub haków holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nie przewidzianych do tego celu
- sprawdzać poziom cieczy chłodzącej w układzie chło-dzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku
- pozostawiać uruchomionego pojazdu bez dozoru
- uruchamiać pojazd w pomieszczeniach zamkniętych, nie wyposażonych w system odprowadzania spalin na zewnątrz
- używać sprzętu w pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu
- nierównomierne rozmieszczać ładunek lub przekraczać ładowności pojazdu
- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień

NAKAZUJE SIĘ:
- szczególną ostrożność zachować podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową
- w czasie jazdy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej jazdy
- zachowywać prawidłową pozycję ciała podczas jazdy
- do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocniczych urządzeń dźwignicowych
- ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania
- przy wykonywaniu prac z urządzeniem mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach pojazdu należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie za-grożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 8

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8