Instrukcje BHP

instrukcja alarmowa

INSTRUKCJA ALARMOWA

1. Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie zobowiązany jest zachować bezwzględny spokój, nie dopuścić do paniki i natychmiast zaalarmować :

a) osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,

b) Zawodową Straż Pożarną telefon nr 998

c) właściciela

2. Alarmowanie Zawodowej Straży Pożarnej przeprowadzić najbliższym środkiem łączności np.:

- telefonem miejskim lub komórkowym

- przyciskiem pożarowym (przez zbicie szybki i naciśnięcie przycisku)

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać :

- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

- adres i nazwę obiektu,

- co się pali, na którym piętrze,

- czy istnieje zagrożenie życia ludzi w miejscu pożaru, lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe

UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia pożaru.

Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie przez dyżurnego telefonistę straży, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.

4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:

Pogotowie Ratunkowe - telefon nr 999 lub 43-62-434

Policję - telefon nr 997 lub 43-62-331

Pogotowie Sieci Elektrycznej - telefon nr 991 lub 43-60-231

Pogotowie Sieci Wodno-Kanalizac. - telefon nr 994 lub 43-61-875

Pogotowie Gazownicze - telefon nr 992 lub 43-61-617

Pogotowie Ciepłownicze - telefon nr 993

Postępowanie w przypadku pożaru

1. Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy istniejącego sprzętu gaśniczego i nieść pomoc zagrożonym osobom.

2. Do czasu przybycia jednostek gaśniczych kierownictwo akcji obejmuje kierownik zakładu, wyznaczona osoba lub osoba najbardziej energiczna i opanowana

3. Należy pamiętać, że:

- w pierwszej kolejności ratuje się ludzi

- odciąć należy dopływ gazu i prądu elektrycznego do zagrożonych pomieszczeń

- nie należy otwierać okien lub drzwi

- nie wolno gasić wodą instalacji elektrycznych i substancji reagujących z wodą

- usuwać należy z zasięgu ognia materiały łatwopalne jak:

- butle z gazami

- naczynia i pojemniki z substancjami łatwopalnymi

- ratować należy także cenne przedmioty i ważne dokumenty

- znajomość obsługi sprzętu gaśniczego przyspiesza gaszenie pożaru

Jak ewakuować ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

- dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,

- przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,

- zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:

- pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,

- pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),

- pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.

OZNACZENIE GAŚNIC:

BCE - można gasić instalacje pod napięciem, laboratoria chemiczne, instalacje gazowe

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 8