home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

instrukcja alarmowa

INSTRUKCJA ALARMOWA

1. Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie zobowiązany jest zachować bezwzględny spokój, nie dopuścić do paniki i natychmiast zaalarmować :
a) osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,
b) Zawodową Straż Pożarną telefon nr 998
c) właściciela
2. Alarmowanie Zawodowej Straży Pożarnej przeprowadzić najbliższym środkiem łączności np.:
- telefonem miejskim lub komórkowym
- przyciskiem pożarowym (przez zbicie szybki i naciśnięcie przycisku)
3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać :
- swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
- adres i nazwę obiektu,
- co się pali, na którym piętrze,
- czy istnieje zagrożenie życia ludzi w miejscu pożaru, lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się materiały łatwopalne lub wybuchowe
UWAGA: Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia pożaru.
Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie przez dyżurnego telefonistę straży, czy meldunek o pożarze nie jest fałszywy.
4. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:
Pogotowie Ratunkowe - telefon nr 999 lub 43-62-434
Policję - telefon nr 997 lub 43-62-331
Pogotowie Sieci Elektrycznej - telefon nr 991 lub 43-60-231
Pogotowie Sieci Wodno-Kanalizac. - telefon nr 994 lub 43-61-875
Pogotowie Gazownicze - telefon nr 992 lub 43-61-617
Pogotowie Ciepłownicze - telefon nr 993

Postępowanie w przypadku pożaru
1. Równocześnie z alarmowaniem należy przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy istniejącego sprzętu gaśniczego i nieść pomoc zagrożonym osobom.
2. Do czasu przybycia jednostek gaśniczych kierownictwo akcji obejmuje kierownik zakładu, wyznaczona osoba lub osoba najbardziej energiczna i opanowana
3. Należy pamiętać, że:
- w pierwszej kolejności ratuje się ludzi
- odciąć należy dopływ gazu i prądu elektrycznego do zagrożonych pomieszczeń
- nie należy otwierać okien lub drzwi
- nie wolno gasić wodą instalacji elektrycznych i substancji reagujących z wodą
- usuwać należy z zasięgu ognia materiały łatwopalne jak:
- butle z gazami
- naczynia i pojemniki z substancjami łatwopalnymi
- ratować należy także cenne przedmioty i ważne dokumenty
- znajomość obsługi sprzętu gaśniczego przyspiesza gaszenie pożaru

Jak ewakuować ludzi i mienie
Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.
W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
- dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
- przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
- zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.
Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:
- pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
- pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),
- pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.

OZNACZENIE GAŚNIC:
BCE - można gasić instalacje pod napięciem, laboratoria chemiczne, instalacje gazowe

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 7

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8