home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa krajalnicy pieczywa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KRAJALNICY PIECZYWA

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania pokrojonego chleba i okruchów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować chleb do krojenia ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej (zerowania)
- próbnie uruchomić krajalnicę i sprawdzić jakość jej działania przez podniesienie do oporu ramy, podniesienie do oporu dźwigni
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, zmiotki,
- przyłączyć maszynę do sieci, ustawić wyłącznik w poz.I

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować, regulować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- ręcznie zakładać i zrzucać pasy pędne, liny i taśmy
- wznawiać pracę maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi
- dociskać ramę nożową w czasie pracy dla przyspieszenia krojenia
- dociskać grzebienie, odginać je, opierać się o nie (uszkodzi się noże)
- wkładać przedmioty pomiędzy grzebienie i noże w celu dociśnięcia lub przesunięcia pieczywa podczas krojenia
- dokonywać napraw lub regulacji przy włączonej maszynie do sieci elektrycznej

NAKAZUJE SIĘ:
- sukcesywnie usuwać odpady
- przyłączenie maszyny do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi
- pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane łączone, skracane i smarowane po unieruchomieniu maszyny
- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy jest niedopuszczalne
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- przy wykonywaniu prac na krajalnicy, zapoznać się z instrukcją obsługi
- utrzymywać właściwe jednakowe napięcie noży
- zachować należytą ostrożność
- zapewnić dobre oświetlenie

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odłożyć pokrojony chleb i odpady na wyznaczone miejsce
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, oczyścić noże zachowując szczególną ostrożność, usunąć okruchy z powierzchni maszyny i z szuflady
- wyłączyć maszynę- urządzenie wyłącznikiem (głównym) -wyłącznik w poz. O

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8