home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa dzielarki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI DZIELARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów i transportu
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować towar do przetworzenia ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
- sprawdzić stan techniczny dzielarki, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej
- próbnie uruchomić dzielarkę i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.
- dzielarkę: oczyścić, przesmarować, napiąć łańcuchy i taśmę transportową, sprawdzić czy są prawidłowo zamocowane pokrywy, ustawić szybkość walców podających

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- ręcznie zakładać i zrzucać pasy pędne, liny i taśmy
- wznawiać pracę dzielarki bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi
- stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektryczym lub pneumatycznym
- myć dzielarkę oraz posadzki w pobliżu maszyny strumieniem wody

NAKAZUJE SIĘ:
- ostatecznie wyregulować masę kęsów poprzez regulację szybkości walców i korektę hamulcem
- sukcesywnie usuwać odpady
- przyłączenie maszyny do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi
- pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane łączone, skracane i smarowane po unieruchomieniu maszyny
- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masię przekraczającej ustalone normy jest niedopusz czalne
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- przy wykonywaniu pracy przy dzielarce, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć dzielarkę wyłącznikiem (głównym) , dokładnie oczyścić ,wymyć i wysuszyć komorę( zdjąć walce), walce, noże oraz gardziel, pokryć warstwą oleju jadalnego

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach dzielarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie za grożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 6

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8