Instrukcje BHP

obsługa dzielarki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI DZIELARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów i transportu

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- przygotować towar do przetworzenia ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego

- sprawdzić stan techniczny dzielarki, oświetlenia stanowiska i stan instalacji elektrycznej

- próbnie uruchomić dzielarkę i sprawdzić jakość jej działania

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.

- dzielarkę: oczyścić, przesmarować, napiąć łańcuchy i taśmę transportową, sprawdzić czy są prawidłowo zamocowane pokrywy, ustawić szybkość walców podających

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie

- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)

- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)

- ręcznie zakładać i zrzucać pasy pędne, liny i taśmy

- wznawiać pracę dzielarki bez usunięcia uszkodzenia

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi

- stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektryczym lub pneumatycznym

- myć dzielarkę oraz posadzki w pobliżu maszyny strumieniem wody

NAKAZUJE SIĘ:

- ostatecznie wyregulować masę kęsów poprzez regulację szybkości walców i korektę hamulcem

- sukcesywnie usuwać odpady

- przyłączenie maszyny do źródła energii nie powinno stanowić zagrożenia dla obsługi

- pasy pędne, liny i taśmy pędne mogą być napinane, naprawiane łączone, skracane i smarowane po unieruchomieniu maszyny

- ręczne przemieszczanie i przewożenie ciężarów o masię przekraczającej ustalone normy jest niedopusz czalne

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- przy wykonywaniu pracy przy dzielarce, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

- wyłączyć dzielarkę wyłącznikiem (głównym) , dokładnie oczyścić ,wymyć i wysuszyć komorę( zdjąć walce), walce, noże oraz gardziel, pokryć warstwą oleju jadalnego

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach dzielarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie za grożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1