home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa kleszczy ogłuszających

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KLESZCZY OGŁUSZAJĄCYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
UWAGA! urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone !
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny urządzenia, oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- zwierzęta "złośliwe" i "oporne" powinny być doprowadzone do uboju w pierwszej kolejności.
- w komorze ubojowej konie i bydło powinny być przywiązane do uwiązów
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić urządzenie i sprawdzić jakość jego działania
- przygotować niezbędne narzędzia oraz konieczne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- dotykać elektrodami ciało ludzkie
- samowolnie naprawiać kleszczy
- używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności popychanie zwierząt lub chwytanie za inne części ciała zwierzęcia niż głowa
- używać kleszczy gdy czerwona lampka zaświeci się poza procesem głuszenia
- zanurzać elektrod kleszczy w roztworach płynnych
- ogłuszać zwierzęta poza komorą ubojową
- ustawiać urządzenie (transformator separujący ze sterowaniem) w zasięgu ręki operatora kleszczy
- urządzenia w czasie pracy: naprawiać, czyścić
- urządzenie pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- po stwierdzeniu niesprawności wznawiać pracę kleszczy bez usunięcia uszkodzenia
- używać kleszczy bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- samowolnego naprawiania lub dotykania urządzeń elektrycznych, kontaktów, wyłączników itp.,
- wchodzić do komory ubojowej razem z wprowadzanym zwierzęciem
- zatrudniać przy obsłudze zwierząt chorych osób ze skaleczeniami rąk lub innymi ranami
- palić tytoń i spożywać posiłki na stanowisku pracy

NAKAZUJE SIĘ:
- kleszcze przykładać bezpośrednio za uszami
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- przyłączać urządzenie do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, posadzkę w czystości, suchą, a po zakończeniu pracy należy oczyścić, wymyć i odkazić :posadzkę, urządzenia technologiczne i sprzęt używany w procesie produkcyjnym
- codziennie elektrody kleszczy oczyszczać szczotką drucianą
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- przy obsłudze zwierząt chorych po zakończonej pracy całe ciało umyć pod natryskiem
- przy wykonywaniu prac na urządzeniu zapoznać się z instrukcją obsługi
- odzież roboczą impregnowaną i środki ochrony indywidualnej po zakończonej pracy oczyścić i wymyć oraz przekazać do zakładowej suszarni lub wydzielonego pomieszczenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- zawiesić kleszcze w wyznaczonym miejscu
- wyłączyć urządzenia wyłącznikiem (głównym)
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzeń należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
-urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- urządzenie podlega okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
- pracę przy ogłuszaniu zwierząt w zakładach przemysłu mięsnego wykonują 2 osoby
- przepędzanie zwierząt powinno odbywać się za pomocą poganiaczy elektrycznych, drążków lub łańcuchów
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8