Instrukcje BHP

obsługa kleszczy ogłuszających

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KLESZCZY OGŁUSZAJĄCYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

UWAGA! urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby przeszkolone !

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- sprawdzić stan techniczny urządzenia, oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

- zwierzęta "złośliwe" i "oporne" powinny być doprowadzone do uboju w pierwszej kolejności.

- w komorze ubojowej konie i bydło powinny być przywiązane do uwiązów

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić urządzenie i sprawdzić jakość jego działania

- przygotować niezbędne narzędzia oraz konieczne ochrony osobiste

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- dotykać elektrodami ciało ludzkie

- samowolnie naprawiać kleszczy

- używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności popychanie zwierząt lub chwytanie za inne części ciała zwierzęcia niż głowa

- używać kleszczy gdy czerwona lampka zaświeci się poza procesem głuszenia

- zanurzać elektrod kleszczy w roztworach płynnych

- ogłuszać zwierzęta poza komorą ubojową

- ustawiać urządzenie (transformator separujący ze sterowaniem) w zasięgu ręki operatora kleszczy

- urządzenia w czasie pracy: naprawiać, czyścić

- urządzenie pozostawiać bez obsługi lub nadzoru

- po stwierdzeniu niesprawności wznawiać pracę kleszczy bez usunięcia uszkodzenia

- używać kleszczy bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu

- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane

- samowolnego naprawiania lub dotykania urządzeń elektrycznych, kontaktów, wyłączników itp.,

- wchodzić do komory ubojowej razem z wprowadzanym zwierzęciem

- zatrudniać przy obsłudze zwierząt chorych osób ze skaleczeniami rąk lub innymi ranami

- palić tytoń i spożywać posiłki na stanowisku pracy

NAKAZUJE SIĘ:

- kleszcze przykładać bezpośrednio za uszami

- używać obowiązujące ochrony osobiste

- przyłączać urządzenie do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, posadzkę w czystości, suchą, a po zakończeniu pracy należy oczyścić, wymyć i odkazić :posadzkę, urządzenia technologiczne i sprzęt używany w procesie produkcyjnym

- codziennie elektrody kleszczy oczyszczać szczotką drucianą

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- przy obsłudze zwierząt chorych po zakończonej pracy całe ciało umyć pod natryskiem

- przy wykonywaniu prac na urządzeniu zapoznać się z instrukcją obsługi

- odzież roboczą impregnowaną i środki ochrony indywidualnej po zakończonej pracy oczyścić i wymyć oraz przekazać do zakładowej suszarni lub wydzielonego pomieszczenia

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- zawiesić kleszcze w wyznaczonym miejscu

- wyłączyć urządzenia wyłącznikiem (głównym)

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzeń należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

-urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być zatrzymane i odłączone od zasilania

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- urządzenie podlega okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

- pracę przy ogłuszaniu zwierząt w zakładach przemysłu mięsnego wykonują 2 osoby

- przepędzanie zwierząt powinno odbywać się za pomocą poganiaczy elektrycznych, drążków lub łańcuchów

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1