home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa maszynki do mięsa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI MASZYNKI DO MIĘSA

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze urządzeń nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy, noszenia biżuterii i ręcznych zegarków oraz przystępowania do pracy z długimi, polakierowanymi lub naklejonymi paznokciami u rąk.
Pracownicy z uszkodzonym naskórkiem rąk nie powinni być dopuszczeni do pracy wymagającej bezpośredniej styczności z przetwarzanym surowcem, półproduktem i produktem.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzeń
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan: zabezpieczeń gumowych przycisków sterowniczych, naprężenia pasków klinowych (lub łańcuchów), poziomu oleju w przekładni, ostrzy narzędzi, stopień czystości maszyny (umyć gorącą wodą) i sprzętu pomocniczego
- zamontować narzędzia tnące - nóż, sito
- sprawdzić stan techniczny oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- przygotować odbiornik farszu
- przed uruchomieniem urządzeń do rozdrabniania mięsa pracownik powinien sprawdzić, czy gardziel jest pusta
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie (bez obciążenia) uruchomić maszynkę i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste
- pociąć mięso na mniejsze kawałki i zasypać gardziel
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- maszynkę do mięsa będącą w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować
- maszynkę do mięsa będącą w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- uruchamiać maszynkę do mięsa przy zdjętych osłonach
- dotykać przewody pod napięciem
- zamontować stępione lub zwichrowane narzędzie tnące
- obsługiwać maszynkę bez odpowiednich przeszkoleń
- odgarniać surowiec ręką z gardzieli
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
- zamontować stępione noże tnące
- wpychać ręką mięso do gardzieli
- dotykać ręką wirujących elementów
- regulować luz wzdłużny podczas pracy przekładni; odkręcać i zdejmować nakrętkę
- przy myciu zanurzać maszynki w wodzie

NAKAZUJE SIĘ:
- wstępnie pociąć mięso na mniejsze kawałki
- popychać surowiec tylko za pomocą specjalnego popychacza
- przy użyciu maszynki do napełnienia jelit uważać, aby nie zatkać całkowicie otworów odpowietrzających
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- sukcesywnie usuwać odpady
- przyłączać maszynkę do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi
- równomiernie rozkładać surowiec w gardzieli
- powiadomić otoczenie przed uruchomieniem maszyny o rozpoczęciu pracy
- wznawiać pracę maszynki jedynie po usunięciu uszkodzenia (przyczyn, które były powodem wstrzymania pracy)
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- ostrożne obchodzić się z narzędziami tnącymi
- sprawdzać konsystencję masy mięsnej za pomocą specjalnych łopatek
- po umyciu lekko natłuścić sitko i nóż
- po umyciu maszynkę dokładnie wysuszyć i zmontować

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odłączyć zasilanie - wyjąć przewód z gniazdka
- zdemontować maszynkę
- umyć maszynkę (części z tworzywa w temperaturze 600 ,części metalowe w temperaturze 800) i dokładnie osuszyć
- sitko i nożyk lekko natłuścić
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszynki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- maszynka, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie zatrzymana, odłączona od zasi- lania i odpowiednio oznakowana
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszynki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8