home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa maszyn szyjących

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI MASZYN SZYJĄCYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia
- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- sprawdzić zamocowanie osłon i zabezpieczeń (igły, napędu oraz ekranu przy guzikarce)
- dokonać oględzin krzesła i przystosować je do swoich potrzeb
- zdjąć z palców rąk wszystkie pierścionki i obrączki
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić maszynę i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, ochronniki słuchu, itp.
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu bezzwłocznie unieruchamiając maszynę

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, naoliwiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- wznawiać pracę maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować lub odsuwać osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- używać maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu
- manipulowania przy częściach ruchomych, w tym zakładania pasów napędowych,
- wkładać do ust igieł i szpilek
- umieszczać na stole maszyny nożyczek i innych przedmiotów, których upadek może spowodować zagrożenie
- zastawiać dostępu do wyłączników prądu elektrycznego oraz sprzętu przeciwpożarowego, a także zastawiać przejścia, drogi komunikacyjne i trasy ewakuacyjne
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

NAKAZUJE SIĘ:
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- wyłączać silnik spod napięcia przed rozpoczęciem czynności pomocniczych, takich jak: wymiana igieł, zakładanie nici, czyszczenie, oliwienie, zakładanie pasów i przy zaniku zasilania energii elektrycznej
- naprawiać, łączyć, skracać, napinać i smarować pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu maszyny
- zachowanie przy dziurkarce i owerloku ostrożności przy zbliżaniu rąk do noży tnących
- używać przy guzikarce prawidłowo ustawionego ekranu (wykonanego z przezroczystego i odpornego na stłuczenie materiału) zabezpieczającego przed odpryskami złamanych igieł i guzików
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych, używać szafki narzędziowej i urządzeń do składania wyrobów, sukcesywnie usuwać odpady
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odkładać przetwarzane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć maszynę- urządzenie wyłącznikiem (głównym)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 6

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8