home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa klejarki odzieżowej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KLEJARKI ODZIEŻOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów i odpadów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi klejarki odzieżowej, tabliczką znamionową
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować materiał do klejenia sytuując go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
- sprawdzić stan techniczny klejarki odzieżowej (czy osłony i zabezpieczenia są na właściwych miejscach i w należytym stanie), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
- nastawić temperaturę górnej płyty, czas klejenia i siłę docisku
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić klejarkę odzieżową i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki oraz konieczne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- zdejmować osłony i zabezpieczenia
- wznawiać pracę uszkodzonej klejarki odzieżowej bez usunięcia uszkodzenia
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- klejarkę podczas pracy: naprawiać, czyścić, smarować
- odczekać czas do nagrzania płyty
- dokonywać żadnych czynności przed sygnałem z urządzenia o zakończeniu cyklu

NAKAZUJE SIĘ:
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych
- przyłączać klejarki odzieżowej do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi
- używać obowiązujące ochrony osobiste

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć klejarkę przyciskiem na płycie czołowej
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- o wadach i / lub uszkodzeniach klejarki odzieżowej należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- klejarka odzieżowa, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 7

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8