Instrukcje BHP

obsługa klejarki odzieżowej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KLEJARKI ODZIEŻOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów i odpadów

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi klejarki odzieżowej, tabliczką znamionową

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- przygotować materiał do klejenia sytuując go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, przy zachowaniu granic stanowiska roboczego

- sprawdzić stan techniczny klejarki odzieżowej (czy osłony i zabezpieczenia są na właściwych miejscach i w należytym stanie), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

- nastawić temperaturę górnej płyty, czas klejenia i siłę docisku

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić klejarkę odzieżową i sprawdzić jakość jej działania

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki oraz konieczne ochrony osobiste

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

- zdejmować osłony i zabezpieczenia

- wznawiać pracę uszkodzonej klejarki odzieżowej bez usunięcia uszkodzenia

- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru

- klejarkę podczas pracy: naprawiać, czyścić, smarować

- odczekać czas do nagrzania płyty

- dokonywać żadnych czynności przed sygnałem z urządzenia o zakończeniu cyklu

NAKAZUJE SIĘ:

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych

- przyłączać klejarki odzieżowej do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi

- używać obowiązujące ochrony osobiste

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- wyłączyć klejarkę przyciskiem na płycie czołowej

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

- odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym

- o wadach i / lub uszkodzeniach klejarki odzieżowej należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- klejarka odzieżowa, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 3