Instrukcje BHP

obsługa wiertarki stołowej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI WIERTARKI STOŁOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi wiertarki

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, dobrać wiertło odpowiednie do obrabianego materiału

- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego

- sprawdzić stan techniczny wiertarki (osłony na układzie napędowym) i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej (wyłączników), sprawdzić stan uchwytu

- próbnie uruchomić wiertarkę i sprawdzić jej działanie

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY WIERTARKĘ POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEJ URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z wiertarki

- obsługiwać wiertarkę w rękawicach ochronnych lub z zabandażowanymi palcami

- niewłaściwie chłodzić wiertło: chłodzić obrabiany przedmiot lub narzędzie mokrymi szmatami lub pakułami podczas pracy wiertarki

- hamować ręką wrzeciono przy wyłączeniu silnika, przytrzymywać nawiercany przedmiot ręką, dotykać wiertła w czasie ruchu

- smarować i konserwować wiertarkę w czasie ruchu

- zdmuchiwać wióry ustami lub sprężonym powietrzem, usuwać wióry rękami

- stosować do oświetlenia stanowiskowego napięcie wyższe niż 24 V

- używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi

- pozostawiać klucza w uchwycie lub klin w otworze wrzeciona

- wiercić metale ciągliwe bez łamania wiórów

- mocować lub zdejmować przedmiot w czasie ruchu wrzeciona

- pracować z niewłaściwym lub źle naostrzonym wiertłem

- używać szafki narzędziowej i urządzeń do składania wyrobów,

- ręczne przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

- podtrzymywać przy mocowaniu wiertło od dołu

- mocować wierteł z uchwytem stożkowym w uchwytach wiertarskich (przeznaczonych do wierteł cylindrycznych)

- pozostawiać żadnych przedmiotów na płycie stołu

NAKAZUJE SIĘ:

- prawidłowo ułożyć i mocować wiertło (w sposób pewny)

- opierać wiertło o dno uchwytu

- sukcesywnie usuwać odpady

- pasy pędne, liny i taśmy pędne napinać, naprawiać, łączyć, skracać i smarować po unieruchomieniu maszyny

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,

- przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.

- przedmiot mocować mocno w imadle maszynowym (lub przy pomocy śrub dociskowych), ale tak aby nie uległ uszkodzeniu

- w razie potrzeby używać ochrony osobiste

- małe przedmioty trzymać przy pomocy kleszczy lub ręcznych uchwytów

- dosuwać wiertło do przedmiotu ostrożnie i powoli

- nie wywierać nadmiernego nacisku na wiertło podczas pracy

- wyłączać silnik wiertarki w razie konieczności oddalenia się, przerwy w dopływie prądu, wykonywania pomiarów, mocowania przedmiotu

- przy wierceniu głębokich otworów przerywać posuw i usuwać wióry

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

- wyłączyć wiertarkę wyłącznikiem (głównym)

- uprzątnąć stanowisko pracy z wiórów, chłodziwa, oraz uporządkować narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach wiertarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- wiertarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane tablicą ostrzegawczą "Uwaga naprawa - nie uruchamiać",

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1