home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa nożyc gilotynowych

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI NOŻYC GILOTYNOWYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować w odpowiednim miejscu w pobliżu nożyc, materiały przeznaczone do cięcia
- wytrasować na materiale linie cięcia
- w przypadku cięcia większej ilości pasów o jednakowej szerokości, ustawić zderzak urządzenia nastawczego na wymiar
- sprawdzić, czy w pompce do smarowania znajduje się dostateczna ilość oleju, nasmarować obrabiarkę zgodnie z instrukcją
- sprawdzić zamocowanie osłon części ruchomych i innych urządzeń zabezpieczających, stan instalacji elektrycznej
- uruchomić silnik główny (rozruch silnika może się odbywać tylko przy wyłączonym sprzęgle) i po pełnym rozruchu
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- ciąć blachy o wymiarach przekraczających wymiary normalne, podane w charakterystyce nożyc
- ciąć wąskich pasków blachy, które by nie były dociskane przez dociskacz
- włączać silnik przy załączonym sprzęgIe
- usuwać wióry i ścinki z obrabiarek i urządzeń pozostających w ruchu
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- używać nożyc gilotynowych bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn
- wznawiać pracę uszkodzonej nożyc gilotynowych bez usunięcia uszkodzenia
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie

NAKAZUJE SIĘ:
- przesuwać blachę przy operacji cięcia, gdy nóż jest w górnym położeniu
- sprawdzić, przed uruchomieniem czy nikogo nie ma w pobliżu ruchomych części.
- używać rękawice robocze
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych
- napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu nożyc gilotynowych
- przyłączać nożyc gilotynowych do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi
- sukcesywnie usuwać odpady

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć nożyce gilotynowe wyłącznikiem (głównym)
- oczyścić stół z pozostałych odpadów i ścinków blachy, usunąć odpady i ścinki spod stołu obrabiarki
- zakonserwować stół obrabiarki (nasmarować olejem).
- pocięte elementy ułożyć na wyznaczonym miejscu. uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego
- o wadach i / lub uszkodzeniach nożyc gilotynowych należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- nożyce gilotynowe, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii nożyc gilotynowych stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
- należy sprawdzać okresowo stan mechanizmów roboczych, w szczególności układ sprzęgło-hamulec i nóż
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpo- średnie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 3

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8