Instrukcje BHP

obsługa frezarki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI FREZARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi frezarki, tabliczką znamionową

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego

- sprawdzić stan techniczny frezarki i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej, stan wyłączników, system smarowania, chłodzenia, czy narzędzia skrawające (frezy) są zamocowane prawidłowo na wrzecionie

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić frezarkę i sprawdzić jakość jej działania

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- chłodzić obrabiany element i narzędzie przy pomocy mokrych szmat i pakuł w czasie trwania obróbki

- dokonywać pomiarów lub sprawdzać ręką gładkość w czasie ruchu frezarki

- hamować ręką wrzeciono

- usuwać bezpośrednio ręką wióry

- zdejmować jakiekolwiek osłony w czasie ruchu frezarki

- smarować i konserwować frezarkę będącą w ruchu

- wykonywać pracę bez zabezpieczenia włosów beretem lub czapką

- stosować do oświetlenia miejscowego lamp na napięcie wyższe niż 24 V

- dopuszczać do obsługi frezarki inne osoby bez zgody przełożonego

- naprawiać samodzielnie frezarkę

- układać w trakcie obróbki na stole frezarki narzędzia, sprzęt, przyrządy pomiarowe itp.

NAKAZUJE SIĘ:

- stosować narzędzia skrawające (frezy) tylko w dobrym stanie i prawidłowo zaostrzone

- narzędzia muszą być zamocowane w sposób pewny we wrzecionie lub we wrzecienniku

- zakładanie i mocowanie narzędzia wykonywać w rękawicach roboczych

- śruby dociskowe narzędzia oraz imadła maszynowego i docisków śrubowych, dociskać ręcznie bez przedłużania klucza

- przy obróbce materiałów odpryskowych i pylących (żeliwo, niektóre tworzywa sztuczne itp.) stosować okulary ochronne i półmaski przeciwpyłowe

- narzędzia wymieniać tylko po zatrzymaniu frezarki

- obróbkę rozpoczynać od uruchomienia wrzeciona, a następnie posuwu stołu - przy stosowaniu posuwu ręcznego, materiał przesuwać równomiernie powoli

- obserwować stale proces obróbki

- nie zostawiać pracującej frezarki bez dozoru

- wióry usuwać przy unieruchomionej frezarce tylko zmiotką

- nie nachylać się zbyt nisko nad obrabianym przedmiotem

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odłożyć obrobione przedmioty na wyznaczone miejsce

- wyłączyć dopływ energii elektrycznej do frezarki

- oczyścić stół frezarski z odpadów i wiórów

- uporządkować stanowisko pracy, narzędzia, sprzęt ochrony i pomocniczy, zlikwidować rozlane chłodziwo i olej

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym

- o wadach i / lub uszkodzeniach frezarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- frezarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane

- w razie awarii frezarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1