Instrukcje BHP

obsługa elektrodrążarki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI ELEKTRODRĄŻARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej, usunięte wszelkiego rodzaju ozdoby, jak obrączki, bransoletki, pierścionki, itp.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi elektrodrążarki

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności

- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego

- sprawdzić stan techniczny elektrodrążarki (instalacje: hydrauliczną, powietrzną), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- na stanowisku pracy przechowywać materiałów do obróbki i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie

- w czasie pracy elektrodrążarki: dokonywać pomiarów, dotykać narzędzi, dotykać urządzeń pod napięciem

- zmieniać samowolnie program pracy

- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)

- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)

- wznawiać pracę elektrodrążarki bez usunięcia uszkodzenia

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z elektrodrążarki

- w czasie mechanicznej obróbki sprawdzać dłonią dokładność obróbki, sprawdzać wymiary przedmiotu obrabianego i dokonywać innych podobnych czynności

- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane

- używać maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

NAKAZUJE SIĘ:

- używać obowiązujące ochrony osobiste

- sukcesywnie usuwać odpady

- przyłączać maszyny do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi, stosować funkcję "strefa bezpieczeństwa"

- do wykonywania operacji drążenia otworów w materiale stosować narzędzia z właściwego materiału i o dokładnym kształcie

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, w sposób ciągły obserwować proces erodowania - uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.

- przedmiot mocować mocno, ale tak aby nie uległ on uszkodzeniu

- przy wykonywaniu prac na elektrodrążarce , zapoznać się z instrukcją jej obsługi

- stosować właściwy ciekły dielektryk (olej, nafta)

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

- wyłączyć elektrodrążarkę wyłącznikiem (głównym)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach elektrodrążarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- elektrodrążarkę, u której stwierdzono uszkodzenie w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana i odłączona od zasilania

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii elektrodrążarki, stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1