Instrukcje BHP

obsługa elektronarzędzi

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI ELEKTRONARZĘDZI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- został pouczony o sposobie użytkowania określonego rodzaju narzędzia

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej rękawice robocze,

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

Do pracy należy przystąpić wypoczętym, ubranym w odzież roboczą, włosy przykryte czapką lub chustką, na rękach

w razie potrzeby - antywibracyjne, oraz sprzęt ochronny - okulary przeciwodpryskowe i przy pracach powodujących zapylenia (przy szlifowaniu itp.) półmaskę przeciwpyłową.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia

- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej w tym przyłączy, czy narzędzie jest wykonane w I czy II klasie izolacji (II klasa izolacji oznaczona jest na tabliczce znamionowej znakiem i takie narzędzie nie wymaga podłączenia do gniazdka z kołkiem uziemiającym)

- sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu narzędzia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone

- sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe

- sprawdzić czy narzędzie skrawające (wiertło, frez, tarcza szlifierska itp.) jest w dobrym stanie (tarcze szlifierskie powinny odpowiadać liczbie dopuszczalnych obrotów parametrom narzędzia, nie mogą być popękane)

- prawidłowo i mocno zamocować narzędzia skrawające w uchwycie

- sprawdzić na biegu luzem czy narzędzie pracuje równo, bez drgań i bez nadmiernego hałasu oraz czy sprawny jest wyłącznik

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

- próbnie uruchomić zmechanizowane urządzenia i sprawdzić jakość ich działania

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

- wykonywać prace konserwacyjno-remontowe maszyn, urzą-dzeń i odbiorników elektrycznych przez nieuprawnionych pra-cowników

- wznawiać pracę urządzenia bez usunięcia uszkodzenia

- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane

- zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi

- podłączać odbiorniki do sieci w sposób inny niż za pomocą wtyczek stanowiących fabryczne wyposażenie odbiorników

- pracować w rękawicach wilgotnych

- stosowania przypadkowych przedłużaczy i uszkodzonych gniazdek elektrycznych

- dociskać narzędzia do materiału tułowiem

- pracy narzędziem na drabinie przystawnej lub na chwiejnym i niepewnym rusztowaniu

- pracy narzędziami o napędzie elektrycznym na zewnątrz pomieszczenia w czasie deszczu lub śnieżycy

- naprawiać i wymieniać wkładki bezpiecznikowe

- postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepi-sami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami nadzoru

- zasilać elektronarzędzi w miejscach krańcowego zagrożenia (na przykład przy dużej wilgotności, wewnątrz zbiorników itp.) w inny sposób niż przez transformator separa-cyjny

NAKAZUJE SIĘ:

- używać obowiązujące ochrony osobiste

- sukcesywnie usuwać odpady

- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,

- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- narzędzia mocować mocno, ale tak aby nie uległy uszkodzeniu

- przy procesach o dużym natężeniu hałasu bezwzględnie stosować ochronniki słuchu

- przy obróbce, przy której występuje duże zapylenie stosować okula-ry ochronne oraz ochrony dróg oddechowych

- przy pracach o znacznej używać rękawice antywibracyjne

- przy pracy narzędziami o napędzie mechanicznym należy zawsze stosować rękawice robocze

- w trakcie wykonywania obróbki narzędzie skrawające dociskać do materiału ostrożnie i bez nadmiernej siły

- w czasie wykonywania pracy narzędziami o napędzie elektrycznym w środowisku o dużym zawilgoceniu lub w pomieszczeniu, którego podłoga jest dobrze przewodząca (metal, wilgotne deski, mokry be-ton itp.) na stanowisku należy stosować chodnik dielektryczny lub kalosze dielektryczne

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- elektronarzędzia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI

- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania

Badania okresowe należy wykonywać:

co 6 miesięcy dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania I,

co 4 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania II,

co 2 miesiące dla elektronarzędzi zaliczanych do kategorii użytkowania III,

po każdej zaistniałej sytuacji mogącej mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania elektronarzędzia (upadek, zawilgocenie itp.).

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2