home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

BHP dla hurtowni

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA HURTOWNI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przy obsłudze urządzeń transportu mogą być zatrudniane tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- dokładnie zapoznać się z instrukcjami obsługi: urządzeń transportowych, używanej aparatury, obsługi urządzeń, instrukcjami p-pożarowymi
- przygotować urządzenia pomocnicze do obsługi i składowania odpadów
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- przygotować niezbędne pomoce i konieczne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez uprawnień
- dopuszczać do obsługi urządzeń mechanicznych osoby niepowołane
- używać urządzenia bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy:
-- kobiety do 15 kg, dorywczo do 25
-- mężczyźni do 50 kg
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- samowolnego naprawiania urządzeń elektrycznych, kontaktów, wyłączników itp.,
- dotykania nie izolowanych przewodów elektrycznych, przełączników itp.,
- wspinania się na duże wysokości używając do tego celu krzeseł, skrzynek itp.,
- używania uszkodzonych drabin
- układania towarów ponad przepisową wysokość regałów magazynowych i oznaczoną ich nośność,
- zarzucania towarami przejść, korytarzy
- palić tytoń i posługiwać się otwartym ogniem w miejscach zakazanych
- układać w miejscach niedostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi towarów: ciężkich, o dużej objętości, lub o właściwościach żrących, parzących, wybuchowych i samozapalnych
- stosów towarów opierać o ściany filarów

NAKAZUJE SIĘ:
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- przy transporcie i składowania stosować zasady:
- masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka transportowego
- masa i rozmieszczenie ładunku na środkach transportowych powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku
- ładunek powinien być zabezpieczony w szczególności przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się ze środka transportu
- sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników
- przyjmowania dostarczanych towarów należy dokonywać od strony zaplecza, do którego powinien być urządzony dogodny dojazd
- składowanie towarów należy dokonywać z zachowaniem następują cych wymogów:
-- towary rozmieszczać według branż,
-- do każdej partii składowanego towaru zapewnić dostęp wysokość ręcznie układanych stosów nie może przekraczać 1,5 m a sposób składowania musi wykluczać możliwość obsunięcia lub przewrócenia się stosu
-- beczki puste należy układać w pozycji poziomej, a stosy tych beczek nie mogą mieć więcej niż 3 warstwy
- układanie i zdejmowanie ręczne towarów z regałów, stojaków i półek z wysokości większej niż 1,0 m może się odbywać wyłącznie ze specjalnych drabinek i pomostów
- zdejmowanie towarów z półek i stosów należy rozpoczynać od górnej warstwy
- utrzymywać w porządku miejsce pracy
- sukcesywnie usuwać odpady
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- odłączyć wszystkie odbiorniki od sieci przez wyciągnięcie wtyczki z kontaktu sieciowego

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- przy powstaniu wypadku bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- o wadach i / lub uszkodzeniach urządzeń i wyposażenia hurtowni należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
- wszystkie czynności związane z transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy wykonywać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji technologicznej lub według wskazań ich producenta,
- materiały niebezpieczne pożarowo powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 12

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8