home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

eksploatacja kotłów parowych i wodnych

ZASADY BHP PRZY EKSPLOATACJI KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
- prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu wymagają posiadania predyspozycji psychicznych i fizycznych

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić stan poszczególnych jego zespołów i urządzeń pomocniczych oraz ich gotowość do ruchu, sprawdzić ustawienie zaworów doprowadzających paliwo, sprawdzić szczelność i odpowietrzyć układ paliwowy oraz c.o., sprawdzić poziom wody na czujniku
- rozpalanie kotła może nastąpić jedynie na polecenie osoby sprawującej nadzór nad jego eksploatacją
- podczas rozruchu kotła należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i odwodnienie przegrzewaczy pary, prawidłowe nagrzanie walczaka, grubościennych elementów rurociągów parowych w kotłach przepływowych oraz powierzchni ogrzewalnych
- w szczególności należy:
1) utrzymywać właściwy poziom wody w walczaku i minimalny przepływ w kotłach przepływowych,
2) przewietrzyć kocioł przed rozpaleniem,
3) uzyskiwać w czasie całego rozruchu przyrosty temperatury i ciśnienia określone w instrukcji eksploatacji,
4) utrzymywać wydajność kotła powyżej minimalnej dopuszczalnej wydajności, ze względu na obieg wody w kotle
- kotła nie wolno uruchamiać w razie stwierdzenia:
1) niesprawnych układów zabezpieczeń, zaworów bezpieczeństwa, klap eksplozyjnych lub stacji redukcyjno-zabezpieczających,
2) podłączenia jakiegokolwiek urządzenia do komina, niesprawnego działania w kotłach z walczakami dwóch niezależnych wodowskazów, jeżeli jeden z nich jest wodowskazem bezpośrednim,
3) zasilanie palnika w paliwo następuje tylko po włączeniu urządzenia zapalającego braku właściwego poziomu wody w kotle lub niemożliwości prawidłowego zasilania i kontroli poziomu wody w kotle,
4) niesprawnego układu automatycznej regulacji poziomu wody w kotle lub przepływu w kotle przepływowym,
5) niesprawnych pomp cyrkulacyjnych parownika lub przepływu wody sieciowej w kotłach wodnych,
6) nieszczelności układu parowo-wodnego kotła,
7) niesprawnego układu rozruchowego kotła lub niesprawnego zasilania w paliwo podstawowe,
8) niedostatecznego chłodzenia elementów kotła podlegających chłodzeniu,
9) niesprawnego działania układu blokad technologicznych kotła,
10) nieprawidłowego działania aparatury pomiarowej, uniemożliwiającego bezpieczne uruchomienie i prowadzenie ruchu kotła,
11) niesprawnych układów automatycznej regulacji przy równoczesnym braku możliwości ręcznego bezpiecznego regulowania,
12) niesprawnej instalacji do regulacji temperatury pary przegrzanej,
13) niesprawnej sygnalizacji awaryjnej i technologicznej,
14) niesprawnej instalacji odwodnień, odpowietrzania, odsalania, odmulania i spustów awaryjnych,
15) deformacji konstrukcji nośnej kotła i orurowania lub osłon termicznych,
17) niesprawnych urządzeń doprowadzających powietrze oraz służących do usuwania i oczyszczania spalin

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
- w czasie ruchu kotła należy w szczególności:
1) kontrolować prawidłowość jego pracy,
2) utrzymywać nominalne parametry pary w kotle parowym i nominalne parametry wody w kotle wodnym, a także odpowiednią jakość wody w kotle,
3) utrzymywać prawidłowe temperatury spalin, wody i pary za poszczególnymi powierzchniami ogrzewalnymi kotła oraz powietrza za podgrzewaczem powietrza,
4) prowadzić poprawnie proces spalania w kotle,
5) zapewnić czystość powierzchni ogrzewalnych kotła,
6) prowadzić bieżącą kontrolę pracy urządzeń oczyszczających spaliny,
7) zapewnić regularny odbiór żużla i popiołu,
8) wykrywać i w miarę możliwości na bieżąco usuwać usterki w pracy kotła,
9) nie dopuszczać do zanieczyszczenia pomieszczeń pyłem węglowym i spalinami

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach kotła należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- ruch kotła należy niezwłocznie wstrzymać, jeżeli:
1) poziom wody w walczaku jest niższy od poziomu minimalnego i nie wzrasta pomimo zasilania kotła,
2) brak jest zasilania kotła w wodę,
3) poziom wody w walczaku wzrośnie powyżej poziomu maksymalnego,
4) poziom wody jest niewidoczny lub obserwacja poziomu wody przez obsługę nie jest możliwa,
5) natężenie przepływu wody w kotle przepływowym lub w kotle parowym z obiegiem wymuszonym jest mniejsze od najniższego określonego w projekcie technicznym,
6) ciśnienie pary w kotle wzrośnie więcej niż o 10% wielkości ciśnienia dopuszczonego przez organy dozoru technicznego,
7) stwierdzono uszkodzenie w części ciśnieniowej, konstrukcji nośnej osłon termicznych lub fundamentu kotła,
8) w komorze paleniskowej lub w kanałach wystąpiła eksplozja pyłu węglowego
9) usterki w instalacji gazowej grożą eksplozją lub zgaśnięciem płomienia,
10) stwierdzono pożar lub duże zagrożenie pożarowe, którego nie da się usunąć w czasie ruchu kotła,
11) stwierdzono znaczne uszkodzenie kanałów spalinowych, przy czym spaliny wydostają się do kotłowni,
12) stwierdzono nierównomierne spalanie w komorze paleniskowej,
13) przestały działać urządzenia zdalnego sterowania, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia pomocnicze, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie ruchu kotła
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- po wyłączeniu kotła z eksploatacji wskutek awarii należy zabezpieczyć taśmy rejestratorów i inne dokumenty związane z ruchem kotła i przebiegiem awarii.
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

ZAKOŃCZENIE PRACY
- kocioł z eksploatacji należy wyłączyć w taki sposób, aby straty ciepła i wody były jak najmniejsze. Nie dotyczy to wyłączenia kotła z eksploatacji wskutek awarii.
- w razie wyłączenia kotła z eksploatacji, należy zastosować środki dla ochrony powierzchni ogrzewalnych przed korozją w zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji

UWAGI
- konserwację kotła oraz układu odprowadzenia spalin powinna przeprowadzić firma specjalistyczna co najmniej raz w roku zakres i terminy badań jakości wody zasilającej i wody w kotle oraz inne dane dotyczące jakości tych wód powinny być określone w instrukcji eksploatacji.
- zakres i terminy kontroli działania zaworów bezpieczeństwa kotła powinny być określone w instrukcji eksploatacji.
- układ połączeń pomp wody zasilającej kotła powinien zapewniać ciągłe i niezawodne zasilanie kotła w wodę, z uwzględnieniem ewentualnej awarii kotła, a ilość i wydajność pomp powinna być zgodna z przepisami z zakresu dozoru technicznego

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 4

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8