Instrukcje BHP

eksploatacja kotłów parowych i wodnych

ZASADY BHP PRZY EKSPLOATACJI KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.

- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

- prace przy obsłudze urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu wymagają posiadania predyspozycji psychicznych i fizycznych

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić stan poszczególnych jego zespołów i urządzeń pomocniczych oraz ich gotowość do ruchu, sprawdzić ustawienie zaworów doprowadzających paliwo, sprawdzić szczelność i odpowietrzyć układ paliwowy oraz c.o., sprawdzić poziom wody na czujniku

- rozpalanie kotła może nastąpić jedynie na polecenie osoby sprawującej nadzór nad jego eksploatacją

- podczas rozruchu kotła należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i odwodnienie przegrzewaczy pary, prawidłowe nagrzanie walczaka, grubościennych elementów rurociągów parowych w kotłach przepływowych oraz powierzchni ogrzewalnych

- w szczególności należy:

1) utrzymywać właściwy poziom wody w walczaku i minimalny przepływ w kotłach przepływowych,

2) przewietrzyć kocioł przed rozpaleniem,

3) uzyskiwać w czasie całego rozruchu przyrosty temperatury i ciśnienia określone w instrukcji eksploatacji,

4) utrzymywać wydajność kotła powyżej minimalnej dopuszczalnej wydajności, ze względu na obieg wody w kotle

- kotła nie wolno uruchamiać w razie stwierdzenia:

1) niesprawnych układów zabezpieczeń, zaworów bezpieczeństwa, klap eksplozyjnych lub stacji redukcyjno-zabezpieczających,

2) podłączenia jakiegokolwiek urządzenia do komina, niesprawnego działania w kotłach z walczakami dwóch niezależnych wodowskazów, jeżeli jeden z nich jest wodowskazem bezpośrednim,

3) zasilanie palnika w paliwo następuje tylko po włączeniu urządzenia zapalającego braku właściwego poziomu wody w kotle lub niemożliwości prawidłowego zasilania i kontroli poziomu wody w kotle,

4) niesprawnego układu automatycznej regulacji poziomu wody w kotle lub przepływu w kotle przepływowym,

5) niesprawnych pomp cyrkulacyjnych parownika lub przepływu wody sieciowej w kotłach wodnych,

6) nieszczelności układu parowo-wodnego kotła,

7) niesprawnego układu rozruchowego kotła lub niesprawnego zasilania w paliwo podstawowe,

8) niedostatecznego chłodzenia elementów kotła podlegających chłodzeniu,

9) niesprawnego działania układu blokad technologicznych kotła,

10) nieprawidłowego działania aparatury pomiarowej, uniemożliwiającego bezpieczne uruchomienie i prowadzenie ruchu kotła,

11) niesprawnych układów automatycznej regulacji przy równoczesnym braku możliwości ręcznego bezpiecznego regulowania,

12) niesprawnej instalacji do regulacji temperatury pary przegrzanej,

13) niesprawnej sygnalizacji awaryjnej i technologicznej,

14) niesprawnej instalacji odwodnień, odpowietrzania, odsalania, odmulania i spustów awaryjnych,

15) deformacji konstrukcji nośnej kotła i orurowania lub osłon termicznych,

17) niesprawnych urządzeń doprowadzających powietrze oraz służących do usuwania i oczyszczania spalin

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- w czasie ruchu kotła należy w szczególności:

1) kontrolować prawidłowość jego pracy,

2) utrzymywać nominalne parametry pary w kotle parowym i nominalne parametry wody w kotle wodnym, a także odpowiednią jakość wody w kotle,

3) utrzymywać prawidłowe temperatury spalin, wody i pary za poszczególnymi powierzchniami ogrzewalnymi kotła oraz powietrza za podgrzewaczem powietrza,

4) prowadzić poprawnie proces spalania w kotle,

5) zapewnić czystość powierzchni ogrzewalnych kotła,

6) prowadzić bieżącą kontrolę pracy urządzeń oczyszczających spaliny,

7) zapewnić regularny odbiór żużla i popiołu,

8) wykrywać i w miarę możliwości na bieżąco usuwać usterki w pracy kotła,

9) nie dopuszczać do zanieczyszczenia pomieszczeń pyłem węglowym i spalinami

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- o wadach i / lub uszkodzeniach kotła należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- ruch kotła należy niezwłocznie wstrzymać, jeżeli:

1) poziom wody w walczaku jest niższy od poziomu minimalnego i nie wzrasta pomimo zasilania kotła,

2) brak jest zasilania kotła w wodę,

3) poziom wody w walczaku wzrośnie powyżej poziomu maksymalnego,

4) poziom wody jest niewidoczny lub obserwacja poziomu wody przez obsługę nie jest możliwa,

5) natężenie przepływu wody w kotle przepływowym lub w kotle parowym z obiegiem wymuszonym jest mniejsze od najniższego określonego w projekcie technicznym,

6) ciśnienie pary w kotle wzrośnie więcej niż o 10% wielkości ciśnienia dopuszczonego przez organy dozoru technicznego,

7) stwierdzono uszkodzenie w części ciśnieniowej, konstrukcji nośnej osłon termicznych lub fundamentu kotła,

8) w komorze paleniskowej lub w kanałach wystąpiła eksplozja pyłu węglowego

9) usterki w instalacji gazowej grożą eksplozją lub zgaśnięciem płomienia,

10) stwierdzono pożar lub duże zagrożenie pożarowe, którego nie da się usunąć w czasie ruchu kotła,

11) stwierdzono znaczne uszkodzenie kanałów spalinowych, przy czym spaliny wydostają się do kotłowni,

12) stwierdzono nierównomierne spalanie w komorze paleniskowej,

13) przestały działać urządzenia zdalnego sterowania, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia pomocnicze, uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie ruchu kotła

- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- po wyłączeniu kotła z eksploatacji wskutek awarii należy zabezpieczyć taśmy rejestratorów i inne dokumenty związane z ruchem kotła i przebiegiem awarii.

- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

ZAKOŃCZENIE PRACY

- kocioł z eksploatacji należy wyłączyć w taki sposób, aby straty ciepła i wody były jak najmniejsze. Nie dotyczy to wyłączenia kotła z eksploatacji wskutek awarii.

- w razie wyłączenia kotła z eksploatacji, należy zastosować środki dla ochrony powierzchni ogrzewalnych przed korozją w zakresie i terminach określonych w instrukcji eksploatacji

UWAGI

- konserwację kotła oraz układu odprowadzenia spalin powinna przeprowadzić firma specjalistyczna co najmniej raz w roku zakres i terminy badań jakości wody zasilającej i wody w kotle oraz inne dane dotyczące jakości tych wód powinny być określone w instrukcji eksploatacji.

- zakres i terminy kontroli działania zaworów bezpieczeństwa kotła powinny być określone w instrukcji eksploatacji.

- układ połączeń pomp wody zasilającej kotła powinien zapewniać ciągłe i niezawodne zasilanie kotła w wodę, z uwzględnieniem ewentualnej awarii kotła, a ilość i wydajność pomp powinna być zgodna z przepisami z zakresu dozoru technicznego

dodaj ogłoszenie dodaj firmę dodaj stronę www


Regulamin / Cookies i prywatność / Faq / wrzesnia.net

Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1