home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

prace malarskie

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA ROBÓT MALARSKICH

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych
- stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
- materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nanosić metodą natryskową oraz szlifować na sucho wykonanych z nich powłok.
- pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach
- dotykać zabrudzonymi farbą rękami ust, nosa i oczu
- ignorować drobne skaleczenia pozostawiając je bez opatrunku
- przechowywać i spożywać posiłki w magazynach z artykułami malarskimi, w miejscach przygotowania farb oraz na stanowisku pracy
-pracować bez ochron osobistych (okularów ochronnych, ochronników słuchu i ochron dróg oddechowych)
- opierać pomostów lub desek na przypadkowych podporach (umywalkach, grzejnikach itp.) i przedmiotach
- przechodzić lub przebywać pod pomostem na którym odbywa się praca
- przesuwać rusztowań w czasie, gdy na nich znajdują się ludzie
- korzystać z rusztowań z uszkodzonymi elementami, bez poręczy ochronnej i desek krawężnikowych
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
- przy pracy na drabinie lub pomoście sięgać ręką dalej, niż pozwala na to pionowa pozycja ciała

NAKAZUJE SIĘ:
- przy malowaniu konstrukcji kratowych, mostów itp.. tam gdzie nie ma możliwości ustawienia rusztowania, zabezpieczać się pasem bezpieczeństwa zamocowanym do konstrukcji
- używać sprawnych drabin malarskich (nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań)
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i materiałów
- przy pracy z użyciem materiałów alkalicznych zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem, chronić skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, a przy użyciu stężonych ługów ponadto stosować rękawice i specjalną odzież ochronną
- przy malowaniu natryskowym farbami zawierającymi krzemionkę stosować respiratory
- przy stosowaniu materiałów malarsko-lakierniczych, zawierających rozpuszczalniki bądź rozcieńczalniki organiczne:
- prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy sprawnej wentylacji pomieszczenia, zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
- przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania narzędzi i silników powodujących iskrzenie oraz używania otwartych palenisk
- przy piaskowaniu elementów stalowych stosować hełmy ochronne

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania, nie rzadziej niż co miesiąc, poddane fachowemu przeglądowi z pomiarem skutecznej izolacji
- aparaty elektryczne zaliczone do I klasy ochrony przeciwpożarowej mogą być używane pod warunkiem zastosowania dodatkowej ochrony w postaci zerowania, uziemienia ochronnego lub wyłączników ochronnych
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8