home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa wibratora wgłębnego elektrycznego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI WIBRATORA WGŁĘBNEGO ELEKTRYCZNEGO

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej: kask ochronny, słuchawki, maska przeciwpyłowa (w środowisku zapylonym) , rękawice ochronne, okulary ochronne
Nigdy nie obsługuj maszyny gdy jesteś przemęczony, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków, alkoholu lub środków zaburzających twoją reakcję, wzrok, zdolność oceny sytuacji.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- sprawdzić: prawidłowość przyłączenia do sieci elektrycznej, czy napięcie zasilania w sieci odpowiada napięciu zasilania odczytanemu na tabliczce znamionowej zespołu napędowego, stan przewodów przyłączeniowych zespołu napędowego (czy nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób),czy wał wibratora jest dobrze osadzony w tulei prowadzącej zespołu napędowego, kierunek obrotów wałka silnika (kierunek powinien być zgodny z kierunkiem strzałki zaznaczonej na tulei prowadzącej zespołu napędowego) i ewentualnie przełożyć przewody fazowe we wtyczce (przez uprawnioną osobę)
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi wibratora wgłębnego, tabliczką znamionową

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić wibrator wgłębny i sprawdzić jakość jego działania
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- używać wibratora wgłębnego bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- zdejmować osłony i zabezpieczenia
- wznawiać pracę uszkodzonego wibratora wgłębnego bez usunięcia uszkodzenia, gdy część jest niesprawna lub jej brakuje
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- dotykać elementów wirujących podczas pracy maszyny
- używać wibratora w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wału napędowego
- czyścić wibrator przy pomocy urządzeń wysokociśnieniowych
- wyłączać wibrator poprzez wyciąganie wtyczki z gniazdka

NAKAZUJE SIĘ:
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności
- utrzymywać w porządku miejsce pracy
- przyłączać wibratora wgłębnego do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi
- używać obowiązujące ochrony osobiste, przerwać pracę w przypadku bólu w uszach lub rękach
- transportować wibrator w skrzyni lub na palecie
- chronić wibrator przed wilgocią, po zakończeniu prac oczyścić wibrator z betonu

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć wibrator wyłącznikiem (głównym), umyć (unikać skierowania strumienia wody na urządzenia elektryczne
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego
- o wadach i / lub uszkodzeniach wibratora wgłębnego należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
- wibrator wgłębny, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien niezwłocznie zatrzymany, odłączony od zasilania i odpowiednio oznakowany
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii wibratora wgłębnego stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
- należy przestrzegać okresów wymian części łatwo zużywających się zgodnie z zaleceniami
- raz w roku należy dokonać przeglądu technicznego wibratora
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8