home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa osadzaka hilti

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI OSADZAKA HILTI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- przeszkolony w zakresie używania osadzaków
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej: kask ochronny, słuchawki, maska przeciwpyłowa (w środowisku zapylonym) , rękawice ochronne, okulary ochronne
Nigdy nie obsługuj maszyny gdy jesteś przemęczony, pod wpływem leków psychotropowych, narkotyków, alkoholu lub środków zaburzających twoją reakcję, wzrok, zdolność oceny sytuacji.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi osadzaka HILTI
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- przygotować elementy łączne i naboje
- sprawdzić stan techniczny osadzaka HILTI i oświetlenia stanowiska
- sprawdzić, czy pod miejscem wykonywania osadzeń nie przebywa żadna osoba

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić osadzaka HILTI i sprawdzić jakość jego działania
- przygotować niezbędne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- kierować wylotu osadzaka w stronę siebie lub osób
- dociskać prowadnicy osadzaka ręką (lub inną częścią ciała)
- używać osadzaka w atmosferze wybuchowej lub zapalnej
- doprowadzać do nadmiernego przegrzania osadzaka lub rozkładać osadzak gdy jest nagrzany
- pozostawiać bez nadzoru naładowanego osadzaka
- używać osadzaka niekompletnego
- osadzać powtórnie elementów mocujących osadzonych zbyt płytko
- osadzać elementów w istniejący otwór
- wyciągać siłą ładunków z taśmy magazynkowej lub osadzaka

NAKAZUJE SIĘ:
- używać osadzak wyłącznie kompletny
- zawsze używać kask ochronny i okulary ochronne
- rozładować osadzak przed czyszczeniem, konserwacją, wymianą części lub dłuższą przerwą
- sprawdzić w pomieszczeniach zamkniętych stosować środki ochrony słuchu
- ręce podczas pracy trzymać ugięte w łokciach
- używać wyłącznie oryginalnych części, ładunków, elementów mocujących osadzak trzymać pionowo (prostopadle do podłoża)
- przestrzegać zasad przy niewypale określonych w instrukcji obsługi
- przechowywać osadzak w zabezpieczonym miejscu
- stosować dodatkową stopkę (kołpak ochronny)

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- rozładować osadzak
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach osadzaka HILTI należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- osadzak HILTI, którego uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinien być niezwłocznie rozładowany z zastosowaniem zasad określonych w instrukcji
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii osadzaka HILTI stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebez -pieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 4

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8