home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa młota wyburzeniowego

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI MŁOTA WYBURZENIOWEGO

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- sprawdzić stan techniczny młota, przedmuchać przewody powietrzne, końcówkę powietrzną połączyć trwale za pomocą opaski z siecią powietrza, przez wlot powietrza wprowadzić kilka cm3 oleju maszynowego (wlewać co 4 godz. pracy kilka cm3), ustawić ciśnienie zasilania (0,5 do 0,6 MPa), zabezpieczyć przed kurzem, zabezpieczyć narzędzie przed wypadnięciem przez zabezpieczenie zaczepem

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić młot i sprawdzić jakość jego działania
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu
- uruchomić przez naciśnięcie klawisza
- trzymać młot w rękach pewnie, z naciskiem w kierunku narzędzia roboczego

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- zdejmować osłony i zabezpieczenia
- wznawiać pracę uszkodzonego młota bez usunięcia uszkodzenia
- maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR)
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- na stanowisku pracy przechowywać odpady w ilościach większych od wynikających z cyklu technologicznego
- podczas pracy nie wolno opierać narzędzia w okolicę nad lub podbrzusza (nacisk wywierany winien być przez kończyny górne)
- pracować młotem gdy zaczep opiera się o powierzchnię
- pracować młotem na biegu jałowym
- pracować młotem poziomo bez dodatkowego podparcia

NAKAZUJE SIĘ:
- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający uruchomienie młota niesprawnego, uszkodzonego lub pozostającego w naprawie
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych
- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia
- utrzymywać w porządku miejsce pracy
- przyłączać młot do sieci powietrza tak, aby nie stanowiło to zagrożenia dla obsługi
- sukcesywnie usuwać odpady, gruz itp.
- używać obowiązujące ochrony osobiste: okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice ochronne
- narzędzie robocze po włożeniu do młota wyburzeniowego natychmiast zabezpieczyć przed wypadnięciem
- odłączyć młot od sieci sprężonego powietrza przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z wymianą narzędzia roboczego, przeprowadzaniem jakichkolwiek regulacji na narzędziu lub przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji narzędzia
- wszelkie prace przyłączeniowe do sieci sprężonego powietrza dokonywać przy zamkniętym zaworze odcinającym
- redukować średnice przy długości przewodów większej niż 5 m

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- przeczyścić kanały lufy i rozrządu, siatkę filtra (myć w nafcie)

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- o wadach i / lub uszkodzeniach młota należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- w razie awarii młota stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 1

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8