home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa koparko-ładowarki

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKI

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy
- posiadanie wymaganych predyspozycji psychicznych i fizycznych
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej, nosić hełm ochronny i przypadkach przewidzianych instrukcją obsługi okulary
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi koparko-ładowarki, tabliczką znamionową
- próbnie uruchomić koparko-ładowarki i sprawdzić jakość jej działania, wykonać test hamulca parkingowego

PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- uzupełnić paliwo w zbiorniku do pełna
- chować instrukcję z linką łączącą pod siedzenie
- upewnić się czy w zasięgu pracy nie znajdują się osoby
- uruchomić silnik wyłącznie ze stanowiska operatora
- po przejściu na skręt kół obrócić kierownicą do oporu w obydwie strony
- ustawić koła tylne do jazdy na wprost

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- przedłużać klucza innym kluczem lub rurą
- obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn
- maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- uruchamiać przy pomocy eteru
- przenosić ładunku nad kabinami lub osobami
- przewozić dodatkowych osób w kabinie
- stawać w rozkroku nad liną holowniczą
- wspinać się na maszynę korzystając z dźwigni sterujących jako uchwytu
- przekraczać podanych obciążeń maksymalnych
- korzystać z opcji pływanie sterowania łyżką do opuszczania naładowanej łyżki
- ustawiać stabilizatory przebywając w kabinie
- przebywać w kabinie podczas holowania przy niesprawnych układach kierowniczym i hamulcowym
- dolewać zimnej cieczy chłodzącej do gorącego silnika
- podejmować żadnych czynności związanych z obsługę operatorską, smarowaniem, konserwację lub naprawę maszyny, dopóki osoba zainteresowana nie przeczyta i nie zrozumie informacji związanych z tymi zagadnieniami
- używać postrzępionych lin

NAKAZUJE SIĘ:
- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie koparko-ładowarki niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
- napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu koparko-ładowarki
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- zachować bezpieczną odległość od krawędzi zboczy, nawisów, śliskiego terenu
- używać zawsze pas bezpieczeństwa
- właściwie używać pręta blokującego pedały hamulca
- przed wymianą zębów zablokować łyżkę
- podczas jazdy po drodze używać wyłącznie kierowania kołami przednimi
- przełączać kierowanie kołami w pozycji kół na wprost
- nie wyłączać silnika natychmiast po intensywnej pracy ( po 5 min.)
- utrzymywać maszynę w odległości min 3 m od przewodów elektrycznych
- do przewozu używać środka transportowego o nośności min. 10 t
- pompować koła przebywając w strefie bezpiecznej za oponą
- stosować płyn chłodzący o małej zawartości krzemianów i z inhibitorami ( max. 50% stężenia glikolu w płynie)
- utrzymywać czytelne tabliczki
- reagować na umieszczone na maszynie instrukcje ostrzegawcze i znaki ostrzeżenia
- przy nieszczelności układu chłodzącego klimatyzatora nie palić
- zamocować luźne części
- stopy stabilizatorów składać będąc na zewnątrz
- utrzymywać stopnie w czystości

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- zabezpieczyć sprzęt po zakończeniu pracy w położeniu transportowym
- zablokować dźwignię sterowania łyżką za pomocą blokady w podłodze kabiny
- odciąć dopływ oleju do hydrauliki tylnego osprzętu za pomocą wyłącznika na tylnej konsoli


ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- o wadach i / lub uszkodzeniach koparko-ładowarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- koparko-ładowarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odpowiednio oznakowane
- w razie awarii koparko-ładowarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
- dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu
- w sytuacji zaistnienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego pracę w miejscu wypadku można podjąć po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem
- uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu wypadku może nastąpić po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy i po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz po sporządzeniu, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii miejsca wypadku
- do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku należy zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:
- dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,
- uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane
- dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności

UWAGI
- urządzenia stwarzające określone zagrożenia podlegają dozorowi technicznemu
- wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokości, w zbiornikach lub dużych zagłębieniach może odbywać się tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
- co trzy lata należy wymienić pas bezpieczeństwa
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 4

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8