home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa wibratora powierzchniowego

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE WIBRATORA POWIERZCHNIOWEGO

1. Przeznaczenie.
Wibrator powierzchniowy przeznaczony jest do zagęszczania betonu gęstoplastycznego układanego warstwami o grubości do 25 cm na dużych płaskich powierzchniach, jak płyty, stropy, pochylnie, drogi itp., w środowisku otwartym lub pomieszczeniach zamkniętych i zadaszonych. Wibrator może być użyty również do zagęszczania gruntu. Czas trwania zagęszczania powinien być kontrolowany, ponieważ w przypadku zbyt długiego zagęszczania, pod wpływem drgań, poszczególne składniki masy betonowej, w zależności od ich ciężaru gatunkowego, zaczną się przesuwać ku górze lub ku dołowi i jednorodność składu masy betonowej nie będzie zachowana. Jako ogólną zasadę przyjmuje się, że czas trwania zagęszczania musi trwać tak długo, aż na powierzchni zagęszczonej masy betonowej pojawi się mleczko cementowe.

2. Obsługa.
a) Uwagi ogólne.
- Do obsługi wibratora powierzchniowego może być dopuszczony tylko przeszkolony operator po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z Dokumentacją Techniczno-Ruchową wibratora i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Zabrania się dokonywania w uruchomionym wibratorze powierzchniowym jakichkolwiek zabiegów konserwacyjnych,
- Do wszelkich prac przy wibratorze powierzchniowym należy używać właściwych narzędzi będących w dobrym stanie.
b) Obowiązki operatora przed przystąpieniem do pracy.
- Sprawdzić, czy przed wibratorem powierzchniowym nie ma przeszkód, które po uruchomieniu maszyny mogłyby spowodować jego awarię.
- Dokonać zewnętrznych oględzin wibratora powierzchniowego.
- Sprawdzić całość izolacji kabla zasilającego oraz stan wtyczki i przełącznika.
- Sprawdzić widoczne połączenia śrubowe.
c) Obowiązki operatora w czasie pracy.
- Pracować wibratorem powierzchniowym całkowicie zmontowanym i sprawnym.
- Nie pracować wibratorem powierzchniowym na twardej nawierzchni (na bruku, płytach betonowych itp.).
d) Obowiązki operatora po zakończeniu pracy.
- Zatrzymać wibrator powierzchniowy.
- Oczyścić wibrator powierzchniowy.
- Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.
- Zabezpieczyć wibrator powierzchniowy przed działaniem warunków atmosferycznych i tak, aby niepowołane osoby nie mogły uruchomić maszyny.
- Jeżeli operator kończy zmianę, a wibrator powierzchniowy ma dalej pracować, powinien poinformować operatora przyjmującego maszynę o jej stanie.

3. Uwagi.
- Operator obsługujący wibrator powierzchniowy powinien posiadać ochronne rękawice tłumiące drgania, a przy tym rękawice ocieplające w warunkach zimowych.
- Przy pracy wibratora powierzchniowego operator winien używać nauszników dźwiękochłonnych.
- Praca ciągła operatora obsługującego wibrator powierzchniowy nie powinna trwać dłużej niż 2 godziny, a po upływie tego czasu konieczna jest minimum piętnastominutowa przerwa lub zmiana operatora.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 4

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8