home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa piły taśmowej do drewna

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI PIŁY TAŚMOWEJ DO DREWNA

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów, dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi piły, zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny urządzeń mechanicznych:
- prawidłowość założenia osłon części ruchomych, kół biegowych i taśmy i założenia taśmy tnącej
- zlutowania taśmy - w miejscu zlutowania taśma nie może być zgrubiona, a grzbiet musi tworzyć linię prostą
- osadzenia prowadnicy rolkowej
- zużycia klocków drewnianych w prowadnicy dolnej - w razie konieczności dokonać regulacji
- występowania nadpęknięć taśmy w sposób widoczny
- naostrzenia i rozwarcie zębów: dla drewna miękkiego 0,2 - 0,3 mm/str dla drewna twardego 0,15- 0,25 mm/str
- podstawy zębów powinny wystawać od 1 do 2 mm poza krawędzie kół taśmowych
- zużycia wkładki drewnianej w stole.
- sprawdzić stan instalacji elektrycznej, wyciągu wiórów, działanie mechanizmu posuwu
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe (narzędzia pomiarowe, kątownice itp.) oraz niezbędne ochrony osobiste jak okulary i ochronniki słuchu
- sprawdzić działanie piły taśmowej na biegu luzem a zwłaszcza równomierność pracy, prawidłowość układania się taśmy na kołach i prawidłowość działania prowadnic. równomierność pracy, skuteczność
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- pił będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować, pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (z wyjątkiem przewidzianych w DTR)
- wznawiać pracę maszyny bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia, w szczególności zabezpieczające przed spadaniem piły
- używać maszynę bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- usuwać trociny, wióry i ścinki z obrabiarek i urządzeń pozostających w ruchu
- dopuszczać do obsługi osoby niepowołane
- palić tytoń i posługiwać się otwartym ogniem
- obrabiać drewno bez sprawdzenia, czy nie ma w nim elementów metalowych
- obsługiwać piłę w rękawicach albo z obandażowanymi dłońmi
- trzymać obrabiany materiał w dłoniach

NAKAZUJE SIĘ:
- sukcesywnie usuwać odpady
- napinać, naprawiać łączyć, skracać i smarowane pasy pędne, liny i taśmy pędne po unieruchomieniu maszyny
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podpórki zapewniające stabilność materiału, a o małych wymiarach należy stosować urządzenia pomocnicze, pozwalające na bezpieczne przesuwanie tych materiałów do piły taśmowej
- wymieniać narzędzia tnące po uprzednim wyłączeniu napędu i unieruchomieniu kół
- kontrolować na bieżąco stan zużycia wkładki przepustowej piły, wykonanej z materiału o własnościach nie iskrzących
- szerokość szczeliny we wkładce, przez którą przechodzi piła, powinna być jak najmniejsza i dostosowana do wymiarów piły
- zamocować materiał w urządzeniu zaciskowym stabilnie zarówno przy ruchu roboczym piły taśmowej, jak i przy ruchu powrotnym

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- wyłączyć piłę wyłącznikiem (głównym), uporządkować stanowisko pracy, oczyścić elementy robocze z wszelkich zanieczyszczeń, odłożyć przygotowane do cięcia i gotowe elementy na wyznaczone miejsca

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego
- o wadach i / lub uszkodzeniach piły należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- piła, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana, odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana: tablica ostrzegawcza "Uwaga naprawa - nie uruchamiać",
- w razie awarii piły stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- piły podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania, co najmniej raz na dwa lata lub po każdej naprawie, malowaniu i zmianie miejsca zainstalowania obrabiarek stacjonarnych
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub, gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 4

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8