home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa patelni elektrycznej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI PATELNI ELEKTRYCZNEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- osoby zatrudnione przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi powinny posiadać kwalifikacje w zakresie podstawowych zagadnień higieny, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi Dz. U. z dnia 24 grudnia 1993 r.)
- pracownicy zatrudnieni przy obróbce mięsa powinni posiadać rękawice ochronne oraz ochrony brzuszne

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania surowców, narzędzi i odpadów
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności
- sprawdzić stan techniczny patelni i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- próbnie uruchomić patelnię i sprawdzić jakość jej działania
- przygotować niezbędne pomoce oraz konieczne ochrony osobiste
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- na stanowisku pracy przechowywać surowców i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie
- patelni nagrzanej pozostawiać bez obsługi lub nadzoru
- wznawiać pracę niesprawnej patelni bez usunięcia uszkodzenia
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z urządzenia
- używać patelni bez wymaganego ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu
- obsługiwać patelnię bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
- dotykać nie izolowanych przewodów elektrycznych, przełączników itp.,
- samowolnie naprawiać urządzenia elektryczne, kontakty, wyłączniki itp.
- pozostawiać na stanowisku pracy ostrych narzędzi ręcznych w czasie przerw w pracy i po jej zakończeniu

NAKAZUJE SIĘ:
- czyścić i myć patelnię wyłącznie po odłączeniu jej spod napięcia oraz po wywieszeniu tablicy ostrzegawczej "Uwaga nie włączać - czyszczenie".
- spożywać posiłki i palić papierosy wyłącznie w miejscach lub pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych
- uruchamiać patelnię może wyłącznie pracownik wyznaczony przez kierownika zakładu.
- przy obsłudze elektrycznie podgrzewanych patelni przestrzegać przepisy bezpieczeństwa, obowiązujące przy obsłudze urządzeń elektrycznych
- używać obowiązujące ochrony osobiste
- sukcesywnie usuwać odpady
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny
- wyłączyć patelnię wyłącznikiem (głównym)
- miejsce w których dokonuje się obróbki mięsa i ryb natychmiast po zakończeniu pracy należy posprzątać i dezynfekować

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach patelni należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- patelnia, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana
- bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
- w każdej placówce powinny się znajdować lekarstwa i środki opatrunkowe niezbędne dla udzielania pierwszej pomocy

UWAGI
- pracownicy zatrudnieni w smażalni powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach tłuszczem lub parą
- zakład obowiązany jest prowadzić książkę kontroli oporności uziemień lub skuteczności zerowań
- narzędzia używane w smażalni, jak czerpaki, łopatki itp., powinny posiadać gładkie rękojeści, o złym przewodnictwie ciepła
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpie- czeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 4

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8