home katalog firm ogłoszenia mapa Wrześni instrukcje BHP strony www

obsługa wiertarki stołowej

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI WIERTARKI STOŁOWEJ

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora)
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż.
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza
- ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np. luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów
- dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi wiertarki
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, dobrać wiertło odpowiednie do obrabianego materiału
- przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego
- sprawdzić stan techniczny wiertarki (osłony na układzie napędowym) i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej (wyłączników), sprawdzić stan uchwytu
- próbnie uruchomić wiertarkę i sprawdzić jej działanie
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY WIERTARKĘ POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEJ URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski itp.
- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z wiertarki
- obsługiwać wiertarkę w rękawicach ochronnych lub z zabandażowanymi palcami
- niewłaściwie chłodzić wiertło: chłodzić obrabiany przedmiot lub narzędzie mokrymi szmatami lub pakułami podczas pracy wiertarki
- hamować ręką wrzeciono przy wyłączeniu silnika, przytrzymywać nawiercany przedmiot ręką, dotykać wiertła w czasie ruchu
- smarować i konserwować wiertarkę w czasie ruchu
- zdmuchiwać wióry ustami lub sprężonym powietrzem, usuwać wióry rękami
- stosować do oświetlenia stanowiskowego napięcie wyższe niż 24 V
- używać do pracy niewłaściwych lub uszkodzonych narzędzi
- pozostawiać klucza w uchwycie lub klin w otworze wrzeciona
- wiercić metale ciągliwe bez łamania wiórów
- mocować lub zdejmować przedmiot w czasie ruchu wrzeciona
- pracować z niewłaściwym lub źle naostrzonym wiertłem
- używać szafki narzędziowej i urządzeń do składania wyrobów,
- ręczne przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
- podtrzymywać przy mocowaniu wiertło od dołu
- mocować wierteł z uchwytem stożkowym w uchwytach wiertarskich (przeznaczonych do wierteł cylindrycznych)
- pozostawiać żadnych przedmiotów na płycie stołu

NAKAZUJE SIĘ:
- prawidłowo ułożyć i mocować wiertło (w sposób pewny)
- opierać wiertło o dno uchwytu
- sukcesywnie usuwać odpady
- pasy pędne, liny i taśmy pędne napinać, naprawiać, łączyć, skracać i smarować po unieruchomieniu maszyny
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,
- przy obróbce materiału o znacznej długości stosować odpowiednie podstawki
- utrzymywać posadzkę w czystości i suchą
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.
- przedmiot mocować mocno w imadle maszynowym (lub przy pomocy śrub dociskowych), ale tak aby nie uległ uszkodzeniu
- w razie potrzeby używać ochrony osobiste
- małe przedmioty trzymać przy pomocy kleszczy lub ręcznych uchwytów
- dosuwać wiertło do przedmiotu ostrożnie i powoli
- nie wywierać nadmiernego nacisku na wiertło podczas pracy
- wyłączać silnik wiertarki w razie konieczności oddalenia się, przerwy w dopływie prądu, wykonywania pomiarów, mocowania przedmiotu
- przy wierceniu głębokich otworów przerywać posuw i usuwać wióry

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
- odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca
- wyłączyć wiertarkę wyłącznikiem (głównym)
- uprzątnąć stanowisko pracy z wiórów, chłodziwa, oraz uporządkować narzędzia i sprzęt ochronny

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
- o wadach i / lub uszkodzeniach wiertarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- wiertarki, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane tablicą ostrzegawczą "Uwaga naprawa - nie uruchamiać",
- bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

pobierz

powrót do góry
regulamin | cookies, prywatność | faq | Copyright © wrzesnia.com.pl | Rafał Pawełczyk | Jeżeli chcesz edytować lub usunąć dane skontaktuj się z administratorem kontakt

użytkowników online: 2

wrzesnia.net Valid XHTML 1.1! Valid CSS! UTF-8